Nieuws

10e Brabantse coronamonitor: meer onrust, frustratie en boosheid

drs. Eva Stultjens
   
30 november 2021

Hoe denken Brabanders over het coronavirus? Met deze tiende meting van de Brabantse Coronamonitor laten we zien hoe Brabanders op dit moment de aanwezigheid van het coronavirus ervaren en hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. 

We zien op veel punten grote verschillen met de vorige meting. Het veldwerk liep tot en met 12 november, net vóór de eerste grote persconferentie sinds lange tijd. Mensen ervaren meer onrust, frustratie en boosheid dan begin september. Ze zijn meer aangedaan dan toen. De groep mensen die zich weinig zorgen maakt wordt kleiner en meer mensen vinden het zwaarder naarmate de coronacrisis langer duurt. Ook hebben meer mensen er moeite mee dat het niet duidelijk is hoe lang de situatie nog gaat duren. Het vertrouwen in het pakket aan maatregelen en adviezen van begin november is sterk gedaald: 75% heeft er geen vertrouwen in. En ook het vertrouwen in de aanpak door diverse instanties (behalve de gezondheidszorg) is gedaald. Meer mensen hebben veel zorgen en ook zijn de zorgen anders dan begin september. Toen maakte mensen zich het meeste zorgen over toenemende spanningen in de samenleving (dat is nu ook nog, de groep die zich hierover veel zorgen maakt is zelfs groter geworden), de vaccinatiegraad in de rest van de wereld en besmettingen door terugkerende vakantiegangers. Nu maken veel mensen zich zorgen over de reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen (zoals het uitstellen van de reguliere zorg), hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van deze crisis, toenemende spanningen/onrust in de samenleving, de stijgende besmettingscijfers en andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden. De crisis heeft volgens respondenten de gezondheidszorg, de horecasector en de samenleving in de zin van de ontstane tweedeling, het hardste geraakt.

We voeren deze metingen uit voor de Provincie Noord-Brabant die ze opneemt in hun ‘Brabantse Impact Monitor’. De resultaten van ons onderzoek en dat van andere onderzoeken zijn te vinden in hun online publicatie.

Respons

De 10e meting vond plaats van 8 t/m 12 november 2021. De vragenlijst is ingevuld door 2.079 Brabanders. Met deze respons kunnen we betrouwbare uitspraken voor de provincie Noord-Brabant doen en een uitsplitsing maken naar de veiligheidsregio’s.

 

 

Persoonlijke situatie

 

Persoonlijke gevoelens

De positieve trend die we bij de 9de meting zagen, is bij de 10e meting doorbroken: meer mensen zijn bezorgd (40%), voelen zich machteloos (28%), gefrustreerd (27%), gespannen/gestrest (15%), boos (13%), verdrietig (12%) en bang (4%). Minder mensen voelen zich rustig (38%) of blij (6)% dan bij de vorige meting.

 

Aangedaan door de huidige situatie

We vroegen mensen in welke mate zij aangedaan zijn door de huidige situatie op een schaal van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (heel erg). Gemiddeld genomen geven respondenten een 5,9 voor de mate waarin zij aangedaan zijn. Ze zijn meer aangedaan dan ten tijde van de vorige meting (5,2).

 

Eenzaamheid

Op het gebied van eenzaamheid zien we geen verschillen ten opzichte van de vorige meting. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij zich meestal niet of nooit eenzaam voelen (63%). 10% voelt zich meestal of altijd eenzaam.

 

Huidige situatie

We hebben enkele stellingen opgenomen over de huidige situatie en hoe mensen die ervaren. Zagen we bij de vorige meting van begin september nog een positieve trend, deze is nu doorbroken: voor minder mensen (40% vs 58%) is de situatie normaal geworden en minder mensen (15% vs 25%) maken zich weinig zorgen over de crisis. Meer mensen (32% vs 20%) hebben het zwaarder naarmate de coronacrisis langer duurt en meer
mensen (64% vs 50%) hebben er moeite mee dat het niet duidelijk is hoe lang de huidige situatie nog gaat duren.

 

 

Adviezen en maatregelen

 

Draagvlak van de maatregelen

Het draagvlak is het grootst voor de aanscherping van het thuiswerkadvies (minstens de helft van de werktijd thuiswerken): 68% staat achter deze maatregel. Ook staat de meerderheid van de respondenten achter de herinvoering van de 1,5 meter afstand (67%), het uitbreiden van de locaties waarbij een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig is zoals doorstroomlocaties (65%) en sportlocaties binnen (56%). Verdeeldheid is er over het moeten laten zien van een coronatoegangsbewijs bij bezoek aan een buitenterras: 41% staat hier niet achter, 40% steunt deze maatregel wel. Het vertrouwen in de huidige maatregelen en adviezen is aanzienlijk gedaald ten opzichte van de vorige meting: Toen, begin september, had nog 48% (veel) vertrouwen in het pakket, ten tijde van de 10e meting is dat 24%. Ook is de groep mensen die weinig en geen vertrouwen heeft groter geworden. Een ruime meerderheid van 75% heeft weinig of geen vertrouwen meer in het huidige pakket maatregelen, vorige keer was dat nog 52%.

Wat zou het kabinet nu (begin november) moeten doen om uit deze coronacrisis te komen? De meest genoemde oplossingen zijn een (korte of algehele) lockdown, strengere maatregelen, invoering van 2G-beleid, invoering van een vaccinatieplicht, investeren in de zorg en versnelling van de boostervaccinaties.

 

Opvolging van de maatregelen en adviezen

Ten opzichte van de vorige meting zien we dat nu meer mensen de adviezen altijd of meestal wel opvolgen. De adviezen ‘geen handen schudden’ ‘letten op hygiëne’ en ‘1,5 meter afstand houden’ zijn door iets meer mensen opgevolgd dan in augustus/september.

 

 

Vaccinatie

Op het moment van de 10e meting, begin november 2021, geeft 88% van de respondenten aan gevaccineerd te zijn, 1% laat zich nog vaccineren. De meeste respondenten die zich niet laten vaccineren (65%), geven als reden hiervoor aan dat het vaccin mogelijke bijwerkingen op lange termijn heeft. Meer mensen zijn nu bereid tot het nemen van een boosterprik dan dat twee maanden geleden het geval was. Ook zien we nu meer mensen (49%) die er last van hebben dat anderen om zich heen zich niet gevaccineerd hebben dan bij de vorige meting (40%). Aan de vragenlijst van de 10e meting hebben we een aantal nieuwe stellingen toegevoegd. 57% is voorstander van specifieke maatregelen voor ongevaccineerden en 31% geeft aan dat er in de vrienden en/of familiekring spanningen ontstaan tussen mensen die wel en mensen die niet gevaccineerd zijn.

 

 

Werksituatie

Aan de mensen die in loondienst werken, ZZP’er of ondernemer zijn, hebben we enkele stellingen voorgelegd. 70% geeft aan dat hun werkgever ervoor zorgt dat ze zich op het werk kunnen houden aan de corona-adviezen en maatregelen. Eveneens een grote meerderheid (67%) geeft aan geen druk van de werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken terwijl ze ook thuis zouden kunnen werken. 16% ervaart die druk wel van de werkgever. Bij 58% van de respondenten biedt de werkgever voldoende mogelijkheid om thuis te werken. 26% maakt zich zorgen om besmettingsgevaar op het werk en 17% maakt zich zorgen over de toekomst van hun baan of bedrijf.

 

 

Vertrouwen in aanpak crisis door instanties

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door verschillende instanties? Wat zagen bij de vorige meting een dalende trend, die lijkt zich nu door te zetten: de groep mensen met veel vertrouwen is voor de genoemde instanties rijksoverheid, gemeente, RIVM en veiligheidsregio kleiner geworden en ook is overal de groep met weinig en geen vertrouwen groter geworden. Alleen het vertrouwen in de gezondheidszorg is onveranderd gebleven ten opzichte van de vorige meting.

 

 

Zorgen over en impact van de crisis

 

Zorgen

Bij de vorige meting (begin september 2021) waren de zorgen van mensen verder afgenomen ten opzichte van de periode voor de zomer. We zien nu, begin november 2021, een totaal ander beeld: over 14 van de 18 genoemde items maken meer respondenten zich meer zorgen dan begin september. Over het algemeen zien we een stijging in het aantal mensen dat zich veel zorgen maakt over de genoemde items. De meeste zorgen maakt men zich over reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen, de duur van de crisis, toenemende spanningen/onrust in de samenleving, de stijgende besmettingscijfers en andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden.

 

Impact van de crisis

We vroegen respondenten wie of wat volgens hen het hardste geraakt is door de crisis. De meeste respondenten (58%) hebben aangegeven dat de ziekenhuiszorg het hardste geraakt is door de crisis. Denk aan de constant hoge druk op de zorg door de coronapatiënten, de hoge bezettingsgraad in de IC, de uitgestelde zorgbehandelingen. Vervolgens noemt ongeveer een kwart van respondenten de horecasector, de onderlinge solidariteit tussen groepen (tweedeling in de maatschappij), het sociaal contact tussen mensen, kwetsbare eenzame personen en de ouderen in onze samenleving.

 

Benieuwd naar de rest van de resultaten?

Download de complete samenvatting of het uitgebreide rapport.

drs. Karin du Long
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie over dit onderzoek?
Neem contact op met Karin du Long
k.dulong@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 06

Vergelijkbare actualiteiten