Nieuws

7e Brabantse coronamonitor: verdeeldheid onder Brabanders over het nut van de maatregelen

2 maart 2021

Hoe denken Brabanders over het coronavirus? Met deze zevende meting van de Brabantse Coronamonitor laten we zien hoe Brabanders op dit moment de aanwezigheid van het coronavirus ervaren en hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. 

Respons

De 7e meting vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2021. De vragenlijst van de zevende meting is ingevuld door 1.999 Brabanders. Met deze respons kunnen we betrouwbare uitspraken voor de provincie Noord-Brabant doen en een uitsplitsing maken naar de veiligheidsregio’s2.

 

Persoonlijke Situaties

Persoonlijke gevoelens
We zien dat ten tijde van de 7e meting 40% aangeeft zich rustig te voelen. Toch is ook bijna 40% bezorgd over de huidige situatie. Bovendien zijn de gevoelens van machteloosheid (32%), frustratie (27%), spanning/stress (20%), verdriet (14%) en boosheid (9%) toegenomen ten opzichte van de vorige meting eind november.

Tevredenheid met het leven
Gemiddeld geven ze hiervoor een 6,8, dat cijfer is lager dan bij de vorige meting (7,0). We zien dat de tevredenheid met het leven voor twee derde van de respondenten (65%) hetzelfde is als 2 maanden geleden.

Eenzaamheid
Het aandeel mensen dat zich meestal of altijd eenzaam voelt is toegenomen van 9% naar 12%. 26% voelt zich vrijwel nooit eenzaam en 28% meestal niet. Voor 69% is de situatie onveranderd gebleven ten opzichte van 2 maanden geleden. Een kwart is zich echter eenzamer gaan voelen (vorige keer was dat nog 16%). Bij iedere meting blijft er dus een groep mensen die zich eenzamer voelt dan in de periode ervoor.

Huidige situatie
Overall zien we dat meer mensen moeite hebben met de duur van de crisis en de onduidelijkheid over hoe lang het nog gaat duren. Hoewel er toch ook sprake is van enige gewenning (de huidige situatie is voor 44% (redelijk) normaal is geworden), maken mensen zich toch ook wel zorgen. 16% van de respondenten maakt zich maar weinig zorgen over de coronacrisis, 61% maakt zich hier juist wel zorgen over. Twee derde (66%) geeft aan het lastig te vinden dat het onduidelijk is hoe lang deze situatie nog gaat duren. Bij de vorige meting was dit nog 55%. De helft van de respondenten vindt de situatie momenteel wel lastiger dan in de zomer omdat het kouder is buiten en eerder donker is dan in de zomer.

Leefstijl
In de vragenlijst van de 7e meting hebben we enkele vragen over leefstijl van mensen voorgelegd. Bijna de helft is sinds de crisis minder gaan bewegen en sporten. 11% is juist (veel) meer gaan bewegen of sporten. Het eetgedrag is voor de meeste mensen (69%) hetzelfde gebleven. Echter 18% is minder gezond gaan eten en 13% juist gezonder. Tot slot vroegen we naar alcoholconsumptie: ook hier geldt dat de meerderheid (57%) niet meer maar ook niet minder is gaan drinken. 32% is minder gaan drinken, 11% juist meer.

 

Adviezen en maatregelen

Draagvlak van de maatregelen van de verlengde lockdown
We zien een groot verschil in het draagvlak tussen verschillende maatregelen en adviezen. Ongeveer drie kwart staat achter de maatregelen/ adviezen om het reizen naar het buitenland af te raden, thuiswerken waar nodig en het dragen van een mondkapje.
Het draagvlak is het kleinst voor het sluiten van winkels, eet- en drinkgelegenheden en kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstudio’s. Ook het advies om maximaal 1 bezoeker per dag te ontvangen kan op weinig steun rekenen: 48% staat hier niet achter. De meerderheid van de respondenten (60%) heeft (redelijk) veel vertrouwen in het huidige pakket maatregelen: 8% heeft veel vertrouwen, 52% heeft redelijk veel vertrouwen in het huidige pakket. 28% heeft weinig vertrouwen in het pakket en 13% heeft er geen vertrouwen.

Opvolging van de maatregelen
In de opvolging van de maatregelen zien we een vergelijkbaar beeld als bij de vorige meting. Enige verschil zien we bij het beperken van uitstapje/vermijden van drukte en het zo min mogelijk reizen: meer mensen zijn deze adviezen gaan opvolgen. Het binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek wordt nu minder opgevolgd dan bij de vorige meting (32% nu, 35% vorige meting). Tot slot zien we dat het aantal mensen dat het idee heeft dat andere mensen zich minder aan de maatregelen zijn gaan houden is gedaald ten opzichte van de vorige meting.

Testbereidheid
Ten tijde van de 7e meting heeft 16% zich een of meerdere keren laten testen op het coronavirus. We hebben gevraagd naar bereidheid om te testen in een aantal gevallen. Deze testbereidheid is het grootste wanneer mensen zelf klachten zouden hebben. In dat geval laat 81% zich zeker testen. Bij nauw contact met iemand die besmet is of bij benadering door GGD via het bron-contactonderzoek is de bereidheid minder: 71% laat zich dan wel testen, echter zo’n 1 op de 5 twijfelt dan om zich te laten testen en 8% zou zich dan niet laten testen.

Vaccinatie
De bereidheid om te vaccineren is flink toegenomen ten opzichte van de vorige meting. Eind november was 48% zich bereid te laten vaccineren, op dit moment geeft 64% aan zich te willen laten vaccineren. 24% twijfelt nog hierover en 10% laat zich niet vaccineren. 2% geeft aan op dit moment al gevaccineerd te zijn. We hebben vervolgens enkele stellingen voorgelegd over de vaccinatieperiode. Een krappe meerderheid (41%) is het eens met de stelling dat mensen die gevaccineerd zijn meer zouden moeten mogen dan mensen die niet gevaccineerd zijn. 36% is het niet eens met deze stelling. Over de stelling dat vaccineren snel leidt tot versoepeling van de maatregelen zijn de meningen verdeeld: 34% denkt dat wel dat er snel uitzicht is op het loslaten van maatregelen, 36% denkt dat dat nog niet snel het geval zal zijn. Voor bijna drie kwart van de mensen (71%) is het nog niet duidelijk wanneer zij gevaccineerd gaan worden, voor 13% is dat wel het geval.

Werksituatie
We zien een vergelijkbaar beeld met de vorige metingen: de meeste mensen (62%) maken zich geen zorgen over de toekomst van zijn of haar baan of bedrijf, 1 op de 5 maakt zich hierover wel zorgen. 71% kan zich op het werk goed aan de corona-adviezen en maatregelen houden. Minder mensen maken zich zorgen om besmettingsgevaar op het werk dan ten tijde van de vorige meting (nu 27% en bij de 6e meting nog 33%). 71% geeft aan geen druk van de werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken, dat is meer dan de vorige keer (bij de vorige meting was dit 63%). Wel is de groep die het oneens is met de stelling dat de werkgever voldoende mogelijkheid biedt om thuis te werken groter geworden: van 18% bij de 6e meting naar 22% bij de 7e meting.

 

Vertrouwen in aanpak crisis door instanties

Vertrouwen
Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door verschillende instanties? Deze vraag hebben we bij de 6e meting niet opgenomen. We zien van de 1e meting naar de 5e meting een dalende trend in het vertrouwen dat Brabanders hebben in de genoemde instanties. Deze dalende lijn lijkt nu bij de 7e meting gestabiliseerd. 87% heeft (redelijk) veel vertrouwen in de gezondheidszorg. 62% heeft (redelijk) veel vertrouwen in het RIVM. In de rijksoverheid heeft op dit moment 58% van de Brabanders (redelijk) veel vertrouwen.

 

Zorgen over de crisis

Zorgen
Bij de 6e meting zagen we dat de zorgen over veel punten waren afgenomen. Echter bij de 7e meting zien we dat de zorgen op veel punten zijn toegenomen. We zien een forse toename bij de zorgen over de gevolgen van de crisis voor de economie, over de duur van de crisis en over het onderwijs van kinderen (logisch ook gezien de sluiting van basisscholen vanaf de kerstvakantie). Ook over de voortgang van de studie en een gezin met spanningen thuis zijn de zorgen fors toegenomen.
De meeste zorgen maken mensen zich over:

 • De gevolgen van de crisis voor de economie (47% veel zorgen)
 • Hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van deze crisis (45% veel zorgen)
 • De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren (47% veel zorgen)
 • Toenemende spanningen/onrust in de samenleving (42% veel zorgen)
 • andere mensen die zich niet aan de maatregelen houden (39% veel zorgen)

45% geeft aan dat zijn of haar zorgen in de afgelopen 4 weken zijn toegenomen. Voor 48% zijn de zorgen gelijk gebleven.

Waar moet (meer) aandacht voor zijn?
We vroegen aan het einde van de vragenlijst waar op dit moment de meeste aandacht naar uit zou moeten gaan. ‘Iedereen beleeft de coronacrisis op een andere manier. Waar zou volgens jou op dit moment de meeste aandacht voor moeten zijn?’
Volgens veel mensen zou er meer aandacht moeten zijn voor:

 • Tempo van vaccineren / duidelijkheid van de vaccinatiestrategie
 • Heropenen horeca en winkels, financiële gevolgen van de coronacrisis
 • Heldere communicatie informatie over de adviezen
 • Jeugd/ jongeren
 • Ouderen
 • Mentale gezondheid en eenzaamheid van bepaalde groepen
 • Handhaving op naleving van de regels, strenger optreden

 

Informatie over de maatregelen

Informatie over de maatregelen
Bij de informatie en communicatie over maatregelen zien we vrijwel hetzelfde beeld als bij de vorige meting: alleen de groep die de informatie over de adviezen en maatregelen niet duidelijk vindt, is groter geworden (van 21% bij de 6e meting naar 27% bij de 7e meting). Nog steeds zijn de meningen sterk verdeeld over de stelling ‘het is mij niet meer helemaal duidelijk wat alle adviezen en maatregelen van de overheid zijn: de grootste groep (40%) is het eens met de stelling, 34% is het oneens. 26% antwoordt neutraal. Twee derde vindt dat sommige adviezen tegenstrijdig zijn. Een krappe meerderheid vindt de informatie over de adviezen en maatregelen duidelijk is (38%), 27% vindt van niet.