Duurzaamheidstransities

Het PON & Telos heeft veel expertise in huis op het gebied van duurzaamheidstransities. Alom bekend is inmiddels de energietransitie, maar gelijktijdig zien we ook een aantal andere transities.  Zo zien we een transitie naar een circulaire economie, de verduurzaming van ons voedselsysteem en ook klimaatadaptatie. Ook kijken we naar de transitie in mobiliteit en in (de mogelijkheden tot) woningbouw.

Of het nu gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategieën, klimaatadaptatie op stadsniveau, of om het verduurzamen van wijken en buurten: de opgaven zijn complex en omgeven met onzekerheden. Om oplossingen te vinden die haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn, is er op verschillende niveaus samenwerking nodig tussen (en binnen) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Wij helpen deze partijen te verbinden zodat ze samen oplossingen kunnen vinden, en hebben daarbij – vanuit onze missie – altijd oog voor wat deze oplossingen betekenen voor verschillende groepen mensen in de samenleving. Onze expertise richt zich dan ook op de vraag wie er kunnen, willen en mogen meedoen. En onder welke voorwaarden. Omdat we werken met een multidisciplinair team van adviseurs en onderzoekers – van participatiespecialisten en monitoringsdeskundigen tot kenners van gebiedsontwikkeling – kunnen we voor iedere opgave de juiste mix van kennis en competenties bijeenbrengen. Zo leveren we met onze projecten een bijdrage aan de transitieprocessen naar een duurzame en gezonde samenleving.