Arbeidsmigratie: beleidskeuzes en maatschappelijke impact

De inzet van internationale arbeidsmigranten is de laatste jaren sterk gegroeid. Ook op de beleidsagenda’s van overheden krijgt het vraagstuk weer prioriteit. Niet alleen vanwege de uitwassen wat betreft arbeid en wonen die nu zichtbaar worden tijdens de coronacrisis, maar ook al eerder omdat gemeenten bijvoorbeeld de kaders rondom de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten aan het ontwikkelen zijn. Nog maar mondjesmaat wordt ook de impact van arbeidsmigratie op de lokale gemeenschap en de integratie van arbeidsmigranten zelf meegenomen in beleid. Het PON ondersteunt gemeenten, regio’s en provincies op het gebied van arbeidsmigratie via onderzoeks- en advieswerk.

Integrale benadering van het vraagstuk

Voor het PON is een integrale benadering van het vraagstuk arbeidsmigratie een uitgangspunt. Voor ons onderzoek betekent dit dat we de hele keten in beeld brengen. Voor ons advieswerk betekent het dat we onze opdrachtgevers stimuleren om bij het formuleren van een aanpak en beleidskaders de integraliteit van het vraagstuk en de impact van arbeidsmigratie op de domein arbeid, wonen en samenleven mee te nemen.

Onze projecten op het gebied van arbeidsmigratie

De afgelopen jaren voerden we verschillende onderzoeken uit en gaven we gemeenten en de Provincie Noord-Brabant advies. Ook worden we regelmatig ingezet bij samenwerkingsverbanden.

 

Onderzoek

Bij onze onderzoeken hanteren we altijd een integrale benadering, waarbij we de hele keten in beeld brengen.

Recente onderzoeksprojecten zijn:

 • Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat
  Een verkenning naar de behoeften van Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat op het gebied van wonen en werken (2017). Download publicatie
 • Van zorg naar sturing
  Onderzoek naar het arbeidsmigrantenvraagstuk in de Metropoolregio Eindhoven (2017). Download publicatie
 • Arbeidsmigratie in de provincie Brabant
  Situatie, knelpunten en aanbevelingen (2018). Download publicatie
  Cijfermatige analyse (2020). Download publicatie

 

Advies en inzet bij samenwerkingsverbanden

Op het vlak van advies ondersteunden we verschillende Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant bij hun beleidsprocessen. Onderstaand schema laat zien welke methoden we tijdens zo’n traject gebruiken:

Twee voorbeelden van opdrachten die we in samenwerking met de StrategieCentrale uitvoerden:

 • Ondersteuning gemeenteraad Roosendaal
  Doel was om input te krijgen voor een kaderstellende notitie
 • Kwartiermaker Provincie Noord-Brabant
  Doel was om tot een voorstel te komen voor een provinciale aanpak

 

Ook worden we regelmatig ingezet bij samenwerkingsverbanden:

 • Inbreng kennis en advies bij publiek-private regiotafels via workshops
 • Deelname als expert bij intergemeentelijk overleg

RELEVANT NIEUWS

Meer informatie? Neem contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36