Burgerinitiatieven gemeente ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon:
drs. Karin du Long

In opdracht van de Rekenkamer van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het PON in het eerste kwartaal van 2019 een onderzoek verricht naar burgerinitiatieven in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de responsiviteit van de gemeente hierbij. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de vraag of inwoners van ’s-Hertogenbosch en de omliggende kernen initiatieven nemen om hun buurt of wijk verder te ontwikkelen en de ruimte die zij daarbij krijgen vanuit de gemeente.

Naast dat het onderzoek zich richtte op het inzicht krijgen in het door de gemeente gevoerde beleid rondom burgerinitiatieven en op het inzicht krijgen in het soort burgerinitiatieven dat wordt opgestart, lag de focus op een specifieke subsidieregeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch: het Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget (WBD-budget).

De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt per jaar circa € 740.000 beschikbaar voor subsidieaanvragen die gedaan worden via het WBD-budget. Dit bedrag wordt over de wijken verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Inwoners van de gemeente kunnen op een laagdrempelige manier online een aanvraag voor een subsidiebedrag indienen. Deze aanvraag gaat vergezeld van een plan van aanpak en een begroting. Vervolgens is er een groep wijkbewoners, de bewonersadviesgroepen, die per aanvraag kijkt of het bedrag geheel, deels of helemaal niet wordt toegekend.
Het PON heeft voor het onderzoek deskresearch gedaan, en interviews gehouden met gemeente, wijkmanagers, initiatiefnemers en met beoordelaars van initiatieven. Daarnaast zijn alle circa 800 initiatiefnemers binnen het WBD-budget van 2018 door middel van een online vragenlijst bevraagd over de werking van de WBD-budgetregeling.

De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in de zomer van 2019 openbaar.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project of over andere Rekenkameronderzoeken die het PON uitvoert neem dan contact op via: info@hetpon-telos.nl of 013 535 15 35 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en advies op maat.