Leefbaarheidsstudie Chaam

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
september 2020-mei 2021
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant

De provinciale weg N639, die de verbinding vormt tussen Ulvenhout en Baarle-Nassau, doorsnijdt het dorp Chaam. De verkeerssituatie is al geruime tijd onderwerp van discussie en maatschappelijk debat. Drukte, vrachtverkeer, onvoldoende verkeersveiligheid en geluidoverlast leiden ertoe dat de leefbaarheid in Chaam onder druk staat.

Aangezien eerdere studies niet hebben geleid tot een eenduidige en gedragen oplossing, hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam het initiatief genomen tot een gezamenlijke studie naar de toekomstige ontwikkeling van Chaam. Daarbij is er voor gekozen om de verkeersafwikkeling nadrukkelijk te positioneren als één van de elementen die van invloed is op de leefbaarheid en op deze manier een breder perspectief te kiezen. We voerden dit onderzoek uit in samenwerking met Pouderoyen Tonnaer, expert op het gebied van ruimtelijke-fysieke opgaven. Onze deel van de opdracht richtte zich met name op het in kaart brengen van de wijze waarop inwoners van Chaam hun leefomgeving beoordelen en in welke richting deze zich wat hen betreft zou moeten ontwikkelen.

 

Begeleidingsgroep

Een begeleidingsgroep –  bestaande uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen en (belangen)organisaties uit Chaam en verschillende actiegroepen – dacht mee over het te voeren proces (de methode en werkwijze) en trad op als ambassadeur om bewoners, verenigingen en instellingen te betrekken bij het proces.

 

Foto van Chaam

Aan de hand van data en kaartmateriaal op zowel ruimtelijk, economisch en sociaal-cultureel gebied hebben we de historische en huidige kenmerken van Chaam in beeld gebracht.

 

Ansichtkaartenactie

Om de wensen en ideeën van de inwoners  op te halen hebben alle inwoners van Chaam een ansichtkaart ontvangen, waarop ze konden aangeven wat ze prettig vinden aan het wonen en leven in Chaam, wat de grootste minpunten zijn van het wonen in Chaam, welke knelpunten zij ervaren in hun directe woonomgeving en welke suggesties zij hebben om de woon- en leefomgeving in Chaam te verbeteren.

 

Online Community

Op basis van de foto van Chaam, de trends en ontwikkelingen die op Chaam afkomen en de resultaten uit de ansichtkaarten zijn drie discussiescenario’s opgesteld. De scenario’s varieerden in toekomstperspectieven op het gebied van de afwikkeling van het verkeer, de inrichting van de Dorpsstraat en het Brouwerijplein, het wonen, de winkels, de voorzieningen in het dorp en mobiliteit. Gedurende een week gingen 81 inwoners en ondernemers uit Chaam met elkaar in gesprek over de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.

Resultaten

Door de benadering vanuit het brede perspectief is vanuit alle betrokkenen meer inzicht ontstaan in en waardering en begrip voor de samenhang tussen de gewenste ontwikkelingen in het dorp, de (historische) waarde van het dorp en het buitengebied en de daaruit voortvloeiende voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen. De gemeenteraad kon en durfde, na jarenlange onderzoeken en discussies, eindelijk een goed onderbouwde keuze maken.

Er zijn vier publicaties beschikbaar: de Foto van Chaam, de resultaten van de Ansichtkaartenactie, de resultaten van de research community en het uiteindelijke advies dat geschreven is.

Foto van Chaam

Download

Resultaten Ansichtkaartenactie

Download

Resultaten research community

Download

Advies

Download

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit project?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263

Relevante andere projecten