Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven

Contactpersoon:
dr. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
juni 2022 – juli 2023
Opdrachtgever:

In 2022 is de gemeente Eindhoven gestart met het bouwen van het netwerk preventief jeugdbeleid waarmee zij vormgeeft aan de vierde ambitie van het preventief jeugdbeleid: meer focus en intensiever partnerschap met en tussen de stakeholders in het preventieve jeugddomein (Eindhoven, september 2021). In de afgelopen anderhalf jaar zijn er elk kwartaal netwerksessies met diverse partners in het preventieve veld op verschillende locaties in Eindhoven georganiseerd. In de sessies is ruimte voor ontmoeting, om elkaar te leren kennen, om samenwerkingsrelaties te versterken en voor inhoudelijke kennisdeling. Het netwerk is bedoeld als broedplaats voor het scherper krijgen van de behoeften van de doelgroep en het samenwerken aan een passend toekomstig aanbod.

In dit project hebben we het team jeugd van de gemeente Eindhoven geholpen bij het verder doordenken van de netwerkontwikkeling en om de vertaalslag van het preventief jeugdbeleid naar de voorwaarden voor het functioneren van het netwerk te maken. Daartoe hebben we allereerst op basis van een kwalitatieve verkenning een reflectie gegeven op de netwerkvorming en een aantal adviespunten voor het versterken van het netwerk geformuleerd. Vervolgens hebben we, om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en structuur van het netwerk en om na te kunnen gaan of de netwerksessies opbrengen waarvoor ze bedoeld zijn, een sociale netwerk analyse en een evaluatie van de netwerksessies uitgevoerd. Ter afsluiting hebben we een interactieve lezing gegeven tijdens de netwerksessie van het netwerk preventief jeugdbeleid op 6 juli 2023 in Eindhoven.

Publicaties

Download hier het rapport ‘Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven’, lees het verslag van de Netwerksessie ‘De kracht van netwerken’ of bekijk het advies dat we schreven:

 

Download rapport Download verslag Netwerksessie Download advies
dr. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70
Boek 'Een ander land'
2022
Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2023
Ieder jaar
SDG monitor 2023
januari 2022 - december 2033
Verkenning sociale duurzaamheid binnen RES Noord- en Midden Limburg
RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML)
december 2022 – juli 2023
Strategisch document Gebiedsgerichte Aanpak
januari 2023 - mei 2023
Reflectie op vijf jaar duurzame gronduitgifte
november 2022 - januari 2023
Berekenen CO2-voetafdruk met PCAF voor NWB en BNG bank
NWB Bank en BNG Bank
mei 2023 - januari 2024
Nulmeting duurzame ontwikkeling gemeente Maastricht
november 2021 - februari 2022
Woningbouwcorporatie monitor 2022
mei - december 2022
Brede Basismonitor Noord-Holland (2e traject)
juli 2021 - november 2021 en april 2022 - juli 2022
Advies monitor Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POVI)
Provincie Limburg
mei – november 2022
Boer-burger verbindingen in Noord-Brabant. Een quickscan.
november 2021 – januari 2022
Brede Basismonitor Noord-Holland
juli - november 2021 en april - juli 2022
Zonder water, geen later. Naar een omslag in het (grond)waterbeheer in Noord-Brabant
Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (provincie Noord-Brabant)
augustus 2021 - september 2022
NP-RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
De Metropoolregio smaakt naar meer! Vormgeven aan de voedseltransitie in Zuidoost-Brabant
januari 2022 – maart 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
De kracht van netwerksturing
2021-2022
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2020-september 2021
NP RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
De cirkel rond!? Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland
november 2020 - juni 2021
Maatschappelijk draagvlak van Brabanders voor een circulaire economie
September 2020 - februari 2021
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
Gestandaardiseerde aanpak verduurzaming gespikkeld bezit
September 2020 - maart 2021
Afwegingskaders Transitievisie Warmte
Najaar 2020 - onbekend
EnergyMeasures
Horizon2020
september 2020 - voorjaar 2024
Technisch-economische haalbaarheid en betaalbaarheid
Doorlopend vanaf najaar 2021
Bewonersconsultatie Brabantse Regionale Energieregio's (RES)
Maart 2020 - medio 2021
Energietransitie: Gebieds- en wijkprocessen
Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid
Draagvlakonderzoek provinciaal 'Uitvoeringsprogramma Energie' Noord-Brabant
2016 tot en met 2020
Energie voor Iedereen (EVI)
Doorlooptijd: 2019 - 2021
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend

Vergelijkbare projecten