Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten door professionals in het zorg- en welzijnsdomein

Doorlooptijd:
okt 2021 - juni 2022

EU-arbeidsmigranten hebben over het algemeen een kwetsbare positie in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat deze arbeidsmigranten, die zich vaak aan de onderkant van de Nederlandse arbeidsmarkt bevinden, veelal afhankelijk zijn van uitzendbureaus en werkgevers. Ze hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, rechten en plichten en de Nederlandse samenleving in het algemeen. Veel arbeidsmigranten hebben behoefte aan ondersteuning maar weten niet altijd hun weg te vinden naar instanties.

 

De coronapandemie heeft de kwetsbaarheid van deze groep nieuwkomers ten aanzien van arbeid, huisvesting, zorg en welzijn opnieuw zichtbaar gemaakt. Met het daarop ingestelde Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emilie Roemer heeft het vraagstuk een landelijke impuls gekregen om arbeidsmigranten beter te beschermen. De aanbevelingen uit het rapport Geen tweederangsburgers van Emile Roemer (2020) kregen brede politieke steun. Daarnaast pleitte de WRR (2020) recentelijk in Samenleven in verscheidenheid voor een actiever overheidsbeleid ten aanzien van alle nieuwe migranten, ook voor EU-arbeidsmigranten die niet inburgeringsplichtig zijn, onder meer op het vlak van het wegwijs worden in de samenleving.

 

Sociale professionals zijn cruciale schakels

Sociale professionals en met name zij die werkzaam zijn bij welzijnsorganisaties (welzijnswerkers) zijn veelal cruciale schakels bij het wegwijs maken in de samenleving van zich vestigende EU-arbeidsmigranten, voor wie geen inburgeringsplicht geldt. Zij krijgen in de dagelijkse praktijk te maken met arbeidsmigranten die in de problemen zitten en de weg naar hulp niet vinden.

Samen met KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven) verkennen we de (toegang tot) ondersteuning van EU-arbeidsmigranten in het brede zorg- en welzijnsveld. Dit doen we door met sociale professionals in gesprek te gaan én met EU-arbeidsmigranten zelf.

 

Online research community

Via een online research community gingen we met professionals werkzaam in het brede zorg en welzijnsveld in gesprek, onder andere over: met welke (hulp)vragen komen arbeidsmigranten bij hen terecht? Waar lopen zij tegen aan? Wat hebben professionals zelf nodig om voldoende toegerust te zijn om arbeidsmigranten wegwijs te maken in de samenleving? Wat zijn werkzame elementen?

 

Expertbijeenkomst

KIS heeft focusgroepen met EU-arbeidsmigranten op diverse plekken in Nederland georganiseerd. De opbrengst van deze focusgroepen en van de community bespreken we tijdens een expertbijeenkomst in april. De opbrengst van deze bijeenkomst publiceren we naar verwachting eind juni via een artikel.

Resultaten

De resultaten zijn gebundeld in de rapportage ‘Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten in het brede zorg en welzijnsveld’

Download rapportage
dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit onderzoek?
Neem dan contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36

Vergelijkbare projecten