De Waddenbalans

De ongerepte natuur, adembenemende vergezichten en rust. Het waddengebied is en blijft bijzonder. Van Den Helder via Duitsland tot het Deense Esbjerg strekt het gebied zich uit over ruim 500 kilometer. De Waddenzee en de Waddeneilanden zijn niet alleen ‘Neerlands trots’, maar vormen ook wereldwijd een uniek gebied. Sinds 2009 heeft de Waddenzee bovendien de Werelderfgoed status gekregen. (Tekst: de Waddenvereniging, 2020)

Duurzaamheid waddengebied in kaart: de Waddenbarometer 1.0

Om het gebied ook voor toekomstige generaties te behouden, vroeg de Waddenacademie eind 2013 aan Telos een monitor te ontwikkelen die de duurzaamheid van het gebied in kaart kon brengen: de ‘Waddenbarometer’. Deze opdracht vormde het startpunt voor een al ruim zes jaar durende samenwerking.

In die ruim zes jaar hebben we verschillende manieren – op verzoek van de Waddenacademie – bijgedragen aan het debat in de Waddenregio. In de eerste plaats door de ontwikkeling van de Waddenbarometer 1.0, maar ook door bijdragen te leveren aan diverse symposia, aan de laatste drie edities van ‘Wadden in Beeld’, door onze data te delen en door intensivering van de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarnaast is, in samenwerking met en mede mogelijk gemaakt door de Wadden­academie en het Wadden Sea Forum (WSF), een samenwerking opgezet met de Christian Albrechtsuniversität Kiel, hetgeen in eerste instantie heeft geleid tot een Duitse versie van de Waddenbarometer. En vin 2018 is ook een trilaterale versie van de Waddenbarometer gemaakt.

 

Waddenbarometer 2.0: de Waddenbalans

Eind 2017 vroeg de Waddenacademie aan Telos om een plan van aanpak te ontwikkelen voor een nieuwe versie van de Waddenbarometer: de Waddenbarometer 2.0. Veel organisaties houden, veelal gekoppeld aan hun beheer­rol, de situatie van het Waddengebied al jaren nauwgezet in het oog. Uitgangspunt bij het ontwikkelen van de Waddenbarometer is altijd geweest om zoveel mogelijk aan te sluiten bij lopende monitoringsprogramma’s in het Waddengebied. Deze programma’s leveren waardevolle informatie op het gebied van bijvoorbeeld bodem, water en biota. Veel van deze informatie wordt samengebracht in de Basis­moni­toring Wadden, die dient als een integrale, systeemgerichte gebiedsmonitor. In 2018 is door de Waddenacademie samen met het Kernteam Basismonitoring Wadden, afgesproken dat verknoping van de monitoringactiviteiten zinvol en wenselijk is. Omdat vanuit de Basismonitoring Wadden het zwaartepunt vooral ligt bij de ecologische aspecten van het Waddengebied, en, gekoppeld aan de daarbij behorende beheermatige activiteiten in het bijzonder bij het ‘natte’ deel, is er voor gekozen om de Waddenbarometer 2.0 – later de Waddenbalans genoemd – vooral te richten op die aspec­ten die niet door de Basismonitoring Wadden worden verzorgd. In de praktijk betekent dit een sterke focus op het ‘droge’ deel van het Waddengebied en inhoudelijk met name op de sociaal-economische onderwerpen.

 

People, Planet en Profit

In de Waddenbalans, die in mei 2020 is verschenen, wordt een totaalbeeld geschetst van de ontwikkeling per Waddengemeente bezien door een duurzaamheidsbril. Daarbij wordt, passend bij Telos’ opvatting over duurzame ontwikkeling een brede definitie van duurzaamheid gehanteerd. . Het gaat niet alleen om het ecologische perspectief maar ook om het sociale en economische. Anders geformuleerd: het gaat om het zoeken van balans tussen people, planet en profit/prosperity. In de Waddenbalans 2019 wordt voor een groot aantal thema’s de situatie in beeld gebracht en veel van het verzamelde cijfermateriaal wordt gepresenteerd met behulp van atlaskaarten.

Klik hier voor de publicatie Waddenbalans 2019
Meer informatie? Neem contact op met John Dagevos
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35