PORTFOLIO

Waarde van cultuur 2022
juni 2022
NP-RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
De Metropoolregio smaakt naar meer! Vormgeven aan de voedseltransitie in Zuidoost-Brabant
januari 2022 – maart 2022
De kracht van de raad
oktober 2021 – mei 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
Organisatienetwerken in het jeugddomein
Tranzo/Tilburg University, Het PON & Telos en diverse gemeenten
2016 - heden
De kracht van netwerksturing
2021-2022
PCAF 2021
NWB Bank en BNG Bank
juni 2021 – jan 2022
Werelden van verschil. Achterstandproblematiek in Nederland in kaart gebracht
2021
Verduurzaming gespikkeld bezit in de provincie Utrecht
december 2020 - maart 2022
Evaluatie minimabeleid gemeente IJsselstein
november 2020-mei 2021
Brabantse burgers in beeld 2022
januari 2022 t/m maart 2022
EU-arbeidsmigranten in de MRE: van zorg naar sturing
oktober 2017 – maart 2018
Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat
Gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Brabantkennis
april 2017-augustus 2017
Raadsleden en de regio: een verkenning in Brabant
juli 2021 - maart 2022
Inventarisatie gemeentelijk beleid arbeidsmigratie
augustus - oktober 2021
Evaluatie en advies provinciale bestuursopdracht arbeidsmigratie
december 2020 - april 2021
Nationale Monitor Duurzame Gemeenten
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2021-september 2021
Leefbaarheidsstudie Chaam
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant
september 2020-mei 2021
Evaluatie azc Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
juli - oktober 2021
NP RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
Ouderenwerkloosheid in Brabant. Inventarisatie van projecten in de Brabantse arbeidsmarktregio's
Provincie Noord-Brabant
januari - juli 2021
Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten door professionals in het zorg- en welzijnsdomein
okt 2021 - juni 2022
De cirkel rond!? Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland
november 2020 - juni 2021
Verkenning gezonde verstedelijking Brabant
Voorjaar 2021 tot zomer 2022
Informatiebehoefte van burgers over de inzet van algoritmes door overheden
Mei 2021 - september 2021
Van Werk naar Werk
Oktober 2020 - mei 2021
Maatschappelijk draagvlak van Brabanders voor een circulaire economie
September 2020 - februari 2021
Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus
‘Couleur regionale’: Het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht
juni 2020 - april 2021
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
Gestandaardiseerde aanpak verduurzaming gespikkeld bezit
September 2020 - maart 2021
Afwegingskaders Transitievisie Warmte
Najaar 2020 - onbekend
EnergyMeasures
Horizon2020
september 2020 - voorjaar 2024
Technisch-economische haalbaarheid en betaalbaarheid
Doorlopend vanaf najaar 2021
Bewonersconsultatie Brabantse Regionale Energieregio's (RES)
Maart 2020 - medio 2021
Energietransitie: Gebieds- en wijkprocessen
Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid
Energietransitie: Draagvlak en participatie
Draagvlakonderzoek provinciaal 'Uitvoeringsprogramma Energie' Noord-Brabant
2016 tot en met 2020
Energie voor Iedereen (EVI)
Doorlooptijd: 2019 - 2021
Veerkrachtmonitor 3: Veranderende Kracht van Brabant
Onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector
Academische werkplaats 'Brede welvaart in de regio'
Specialistisch jeugdhulpgebruik in Noordoost-Brabant
De Waddenbalans
Arbeidsmigratie: beleidskeuzes en maatschappelijke impact
Regiobeeld West-Brabant 2.0
De Energietransitie: een maatschappelijke transitie
Culturele smaak van Brabanders
Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0
Ruim baan voor nieuwe woonvormen!
Effectmeting 'NUL verkeersdoden in Brabant' 2016-2019
Provincie Noord-Brabant
Doorlopend
Burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo
Effectmeting provinciale campagne Afvaldumping
Kunst & cultuur in de provincie Utrecht: op zoek naar cijfers
Doornbos-Linie in het oog! Online
Research community: bewoners Oisterwijk in gesprek!
Evaluatie van het azc Oisterwijk
Burgerinitiatieven gemeente ’s-Hertogenbosch
Brabantse burgers in beeld
Arbeidsmigratie in Noord-Brabant: Situatie, knelpunten en aanbevelingen
Aan de slag met kerkenvisies!
Functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen na abdominale chirurgie
Veerkrachtdialogen
Burgerpanel Oisterwijk
Van zorg naar sturing: Het arbeidsmigranten vraagstuk in de Metropoolregio Eindhoven
Monitor Sociale Veerkracht 2018
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend
Omgevingswet vraagt om sociale veerkracht
Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek - ronde 2
Sociale veerkracht in Brabant (2016)
Inwonerspanel Hilvarenbeek
Licht op jong! community
Brabant Adviseert community - PRG
Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Voedselbank Meierijstad
Toekomst Gemeente Haaren
Sociale verbindingen in de samenleving
Sociale samenhang Gelderland
Research Community Provinciale omgevingsvisie
Mind the gap
Leefbaarheid jongeren in kleine kernen
Hackathon
Brabantse erfgoedgemeenschappen
Dear Future,
Behoeftenonderzoek naar multifunctionele accomodaties
Buitenschoolse cultuureducatie
Initiatieven voor vluchtelingen in Brabant
Mei 2016
Theory of Change
Een Theory of Change (ToC) helpt je bij het bedenken van de stappen waarmee je als organisatie je doelstellingen kan halen
Woningcorporatie monitor
Monitor die de duurzaamheidsscores van alle woningcorporaties in Nederland in beeld brengt.
Sustainable Development Goals-monitor (SDG-monitor)
Een instrument waarmee gemeenten de voortgang kunnen meten van de SDG's
PPP-scan
Scan waarmee je concrete beleidsvoornemens en projectplannen kan beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling
Berekenen CO2-voetafdruk
Rekenmethode voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van maatschappelijke sectoren
Duurzaamheidsportret
Een instrument waarmee je zeer gedetailleerd kan zien hoe de duurzaamheidsprestaties van je gemeente zich door de tijd ontwikkelen
Duurzaamheidsbenchmark
Hoe scoort jouw gemeente op duurzaamheid vergeleken met andere gemeenten?
Quick Scan Impact Corona
Een gratis scan voor Brabantse gemeenten die de impact van de coronacrisis meet voor de gemeentelijke organisatie
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling
Hoe scoort jouw gemeente bij inwoners?
Research community
Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp.
Triviant Brainstorm methode
Wil je in een korte tijd inzicht krijgen in ‘wat er speelt’ binnen je doelgroep? Welke beelden, gevoelens en beleving hebben inwoners bijvoorbeeld ten aa...
Effectmetingen voor campagnes
Houdt u een campagne en wilt u weten wat het bereik en de impact van uw campagne is?
Tevredenheidsonderzoek
Wil je weten hoe tevreden je klanten, burgers, cliënten, inwoners of gebruikers over je beleidsvoering of dienstverlening zijn? Laat een tevredenheidsonderz...
(Online) vragenlijsten
Behalve de Waarstaatjegemeente.nl burgerpeilingen zijn er uiteraard ook burgerpeilingen op maat te maken.
Diepte interviews
Om goed een mening of visie te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn.
Focusgroepen
Een vorm van kwalitatief onderzoek om face-to-face verdiepende informatie ophalen, is een focusgroep
Telefonische interviews
Een manier om in een korte periode van veel mensen informatie te krijgen
Beleidsanalyse
Wilt u weten wat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid of programma is?
Literatuurstudies
Wij analyseren externe documentatie, bijvoorbeeld uit de wetenschap, om voor u informatie in te winnen over een zeker onderwerp.
Documentanalyse
Wij analyseren verschillende documenten van u en/of uw stakeholders.
Veerkrachtdialoog
Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een serious game ontwikkeld.
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen, is het van belang om te weten hoe ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.
Panels
Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd.
Monitors
Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.
Scenario maquette
Een scenario maquette is een mengvorm van een maquette en een cartoon. Het biedt de mogelijkheid om vroeg in het proces verschillende stakeholders bij elkaar...
Waar kunnen we je mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35