PORTFOLIO

Verkenning ecologische voetafdruk culturele sector
november 2023 - april 2024
Buurtbetrokkenheid in Noord-Brabant
juli 2023 - april 2024
Accentueer het verschil: een regionaal perspectief op achterstanden in Nederland
oktober 2023 - februari 2024
Organisatienetwerken in het jeugddomein
Tranzo/Tilburg University, Het PON & Telos en diverse gemeenten
2016 - 2024
Sociaaleconomische impactanalyse Gelderland
september 2023 - februari 2024
Berekenen CO2-voetafdruk met PCAF voor NWB en BNG bank
NWB Bank en BNG Bank
mei 2023 - januari 2024
Boek 'Een ander land'
2022
Verduurzaming grondgebonden woningen Wandelbos West
Gemeente Tilburg
juni - oktober 2023
Erfgoedvrijwilligers in beeld
najaar 2022 - najaar 2023
Borging voedseleducatie
najaar 2022-najaar 2023
Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2023
Ieder jaar
SDG monitor 2023
januari 2022 - december 2033
Verkenning sociale duurzaamheid binnen RES Noord- en Midden Limburg
RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML)
december 2022 – juli 2023
Strategisch document Gebiedsgerichte Aanpak
januari 2023 - mei 2023
Ontmoeting in Tilburg
januari 2023 - mei 2023
Monitor Cultuureducatie in Brabant 2021-2024
KunstLoc Brabant namens CmK3
april 2021 - heden
Nulmjitting Kultuermonitor Fryslân
november 2022 - maart 2023
Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven
juni 2022 – juli 2023
Impactmeting voor NWB Bank
maart 2021 - maart 2023
Impactmeting voor BNG Bank
maart 2021 - maart 2023
Brabantse burgers in beeld 2023
januari 2023 - maart 2023
Reflectie op vijf jaar duurzame gronduitgifte
november 2022 - januari 2023
Typologie 'Omgaan met verandering'
juni 2022- januari 2023
Ervaren Brede Welvaart in Brabant
zomer 2022 – zomer 2023
Dorpsontwikkelingsplan Vierlingsbeek
Viva Vierlingsbeek en Groeningen (dorpsinitiatief)
December 2022 t/m maart 2023
Evaluatie inspraakprocedure RES Cleantech Regio
RES Cleantech Regio
juli 2022 – februari 2023
Gemeenschapshuizenbeleid Bernheze
Gemeente Bernheze
februari – mei 2022
Het Gemeenschapshuis 2.0
’t Heft, VSB Fonds en gemeente Oss
5 pilots – maart 2021-april 2022
Visie Buitengebied Bergen op Zoom – participatie inwoners
gemeente Bergen op Zoom
maart 2022 – december 2023
Nulmeting duurzame ontwikkeling gemeente Maastricht
november 2021 - februari 2022
Cultuurmonitor Gelderland
januari 2022 - december 2022 en januari 2024 - december 2024
Woningbouwcorporatie monitor 2022
mei - december 2022
Brede Basismonitor Noord-Holland (2e traject)
juli 2021 - november 2021 en april 2022 - juli 2022
Nationaal Netwerk Brede Welvaart
Regiobureaus (Het PON & Telos, FSP, CMO Stamm, Zeeuws Kenniscentrum, NEIMED) en Ministerie van LNV (namens de ministeries I&W, BZK en EZK)
zomer 2022 – najaar 2024
Advies monitor Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POVI)
Provincie Limburg
mei – november 2022
Monitoring RegioDeal Midden- en West-Brabant
Monitoring RegioDeal Midden- en West-Brabant
september 2022 - december 2023
Online community Fijn leven in Brabant
zomer 2022
Boer-burger verbindingen in Noord-Brabant. Een quickscan.
november 2021 – januari 2022
Brede Basismonitor Noord-Holland
juli - november 2021 en april - juli 2022
Zonder water, geen later. Naar een omslag in het (grond)waterbeheer in Noord-Brabant
Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (provincie Noord-Brabant)
augustus 2021 - september 2022
Zuid-Hollandse erfgoedvrijwilligers in beeld
november 2021 – juli 2022
Digitalisering Hoogeloon
november 2021 - juli 2022
Waarde van Cultuur
september 2017 - september 2024
NP-RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
De Metropoolregio smaakt naar meer! Vormgeven aan de voedseltransitie in Zuidoost-Brabant
januari 2022 – maart 2022
De kracht van de raad
oktober 2021 – mei 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
Publieksonderzoek concertreeks Grijs Gedraaid
Kamerata Zuid
november 2021 - januari 2022
De kracht van netwerksturing
2021-2022
Werelden van verschil. Achterstandproblematiek in Nederland in kaart gebracht
2021
Verduurzaming gespikkeld bezit in de provincie Utrecht
december 2020 - maart 2022
Evaluatie minimabeleid gemeente IJsselstein
november 2020-mei 2021
Brabantse burgers in beeld 2022
januari 2022 t/m maart 2022
EU-arbeidsmigranten in de MRE: van zorg naar sturing
oktober 2017 – maart 2018
Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat
Gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Brabantkennis
april 2017-augustus 2017
Raadsleden en de regio: een verkenning in Brabant
juli 2021 - maart 2022
Inventarisatie gemeentelijk beleid arbeidsmigratie
augustus - oktober 2021
Evaluatie en advies provinciale bestuursopdracht arbeidsmigratie
december 2020 - april 2021
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2020-september 2021
Leefbaarheidsstudie Chaam
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant
september 2020-mei 2021
Evaluatie azc Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
juli - oktober 2021
NP RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
Ouderenwerkloosheid in Brabant. Inventarisatie van projecten in de Brabantse arbeidsmarktregio's
Provincie Noord-Brabant
januari - juli 2021
Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten door professionals in het zorg- en welzijnsdomein
okt 2021 - juni 2022
De cirkel rond!? Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland
november 2020 - juni 2021
Verkenning gezonde verstedelijking Brabant
Voorjaar 2021 tot zomer 2022
Informatiebehoefte van burgers over de inzet van algoritmes door overheden
Mei 2021 - september 2021
Van Werk naar Werk
Oktober 2020 - mei 2021
Maatschappelijk draagvlak van Brabanders voor een circulaire economie
September 2020 - februari 2021
Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus
‘Couleur regionale’: Het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht
juni 2020 - april 2021
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
Gestandaardiseerde aanpak verduurzaming gespikkeld bezit
September 2020 - maart 2021
Afwegingskaders Transitievisie Warmte
Najaar 2020 - onbekend
EnergyMeasures
Horizon2020
september 2020 - voorjaar 2024
Technisch-economische haalbaarheid en betaalbaarheid
Doorlopend vanaf najaar 2021
Bewonersconsultatie Brabantse Regionale Energieregio's (RES)
Maart 2020 - medio 2021
Energietransitie: Gebieds- en wijkprocessen
Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid
Energietransitie: Draagvlak en participatie
Draagvlakonderzoek provinciaal 'Uitvoeringsprogramma Energie' Noord-Brabant
2016 tot en met 2020
Energie voor Iedereen (EVI)
Doorlooptijd: 2019 - 2021
Veerkrachtmonitor 3: Veranderende Kracht van Brabant
Onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector
Pilots Gemeenschapshuizen 2.0: 't Heft gemeente Oss
VSB fonds | Gemeenschapshuis 't Heft | Gemeente Oss
maart 2021 t/m mei 2022
Academische werkplaats 'Brede welvaart in de regio'
Specialistisch jeugdhulpgebruik in Noordoost-Brabant
De Waddenbalans
Arbeidsmigratie: beleidskeuzes en maatschappelijke impact
Regiobeeld West-Brabant 2.0
De Energietransitie: een maatschappelijke transitie
Culturele smaak van Brabanders
Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0
Mei 2020
Ruim baan voor nieuwe woonvormen!
Effectmeting 'NUL verkeersdoden in Brabant' 2016-2019
Provincie Noord-Brabant
Doorlopend
Burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo
Effectmeting provinciale campagne Afvaldumping
Kunst & cultuur in de provincie Utrecht: op zoek naar cijfers
Doornbos-Linie in het oog! Online
Research community: bewoners Oisterwijk in gesprek!
Evaluatie van het azc Oisterwijk
Burgerinitiatieven gemeente ’s-Hertogenbosch
Brabantse burgers in beeld
Arbeidsmigratie in Noord-Brabant: Situatie, knelpunten en aanbevelingen
Functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen na abdominale chirurgie
Veerkrachtdialogen
Burgerpanel Oisterwijk
continu
Van zorg naar sturing: Het arbeidsmigranten vraagstuk in de Metropoolregio Eindhoven
Monitor Sociale Veerkracht 2018
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend
Omgevingswet vraagt om sociale veerkracht
Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek - ronde 2
Sociale veerkracht in Brabant (2016)
Inwonerspanel Hilvarenbeek
Licht op jong! community
Brabant Adviseert community - PRG
Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Voedselbank Meierijstad
Toekomst Gemeente Haaren
Sociale verbindingen in de samenleving
Sociale samenhang Gelderland
Research Community Provinciale omgevingsvisie
Mind the gap
Leefbaarheid jongeren in kleine kernen
Hackathon
Brabantse erfgoedgemeenschappen
Dear Future,
Behoeftenonderzoek naar multifunctionele accomodaties
Buitenschoolse cultuureducatie
Initiatieven voor vluchtelingen in Brabant
Mei 2016
Herbestemming vrijkomende kerken
2016
Waar kunnen we je mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35