PORTFOLIO

Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2021-september 2021
Leefbaarheidsstudie Chaam
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant
september 2020-mei 2021
Evaluatie azc Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
juli - oktober 2021
Ouderenwerkloosheid in Brabant. Inventarisatie van projecten in de Brabantse arbeidsmarktregio's
Provincie Noord-Brabant
januari - juli 2021
Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten door professionals in het zorg- en welzijnsdomein
okt 2021 - jan 2022
De cirkel rond!? Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland
november 2020 - juni 2021
Verkenning gezonde verstedelijking Brabant
2021 - 2022
Informatiebehoefte van burgers over de inzet van algoritmes door overheden
Mei 2021 - september 2021
Van Werk naar Werk
Oktober 2020 - mei 2021
Maatschappelijk draagvlak van Brabanders voor een circulaire economie
September 2020 - februari 2021
Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus
‘Couleur regionale’: Het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht
juni 2020 - april 2021
De klimaatimpact van financieringen berekenen met PCAF: de BNG Bank en de NWB Bank
2020 - februari 2021
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
Gestandaardiseerde aanpak verduurzaming gespikkeld bezit
September 2020 - maart 2021
Afwegingskaders Transitievisie Warmte
Najaar 2020 - onbekend
Horizon2020 EnergyMeasures
2020 - 2024
Technisch-economische haalbaarheid en betaalbaarheid
Doorlopend vanaf najaar 2021
Bewonersconsultatie Brabantse Regionale Energieregio's (RES)
Maart 2020 - medio 2021
Energietransitie: Gebieds- en wijkprocessen
Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid
Energietransitie: Draagvlak en participatie
Draagvlakonderzoek provinciaal 'Uitvoeringsprogramma Energie' Noord-Brabant
2016 tot en met 2020
Energie voor Iedereen (EVI)
Doorlooptijd: 2019 - 2021
Veerkrachtmonitor 3: Veranderende Kracht van Brabant
Onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector
Nationale Monitor Duurzame Gemeenten
Gemeenschapshuizen 2.0
Academische werkplaats 'Brede welvaart in de regio'
Specialistisch jeugdhulpgebruik in Noordoost-Brabant
De Waddenbalans
Arbeidsmigratie: beleidskeuzes en maatschappelijke impact
Regiobeeld West-Brabant 2.0
De Energietransitie: een maatschappelijke transitie
Waarde van cultuur
Culturele smaak van Brabanders
Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0
Ruim baan voor nieuwe woonvormen!
Effectmeting 'NUL verkeersdoden in Brabant' 2016-2019
Provincie Noord-Brabant
Doorlopend
Burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo
Effectmeting provinciale campagne Afvaldumping
Kunst & cultuur in de provincie Utrecht: op zoek naar cijfers
Doornbos-Linie in het oog! Online
Research community: bewoners Oisterwijk in gesprek!
Evaluatie van het azc Oisterwijk
Burgerinitiatieven gemeente ’s-Hertogenbosch
Brabantse burgers in beeld
Arbeidsmigratie in Noord-Brabant: Situatie, knelpunten en aanbevelingen
Aan de slag met kerkenvisies!
Functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen na abdominale chirurgie
Veerkrachtdialogen
Burgerpanel Oisterwijk
Van zorg naar sturing: Het arbeidsmigranten vraagstuk in de Metropoolregio Eindhoven
Monitor Sociale Veerkracht 2018
Brabantpanel
Omgevingswet vraagt om sociale veerkracht
Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek - ronde 2
Sociale veerkracht in Brabant (2016)
Inwonerspanel Hilvarenbeek
Licht op jong! community
Brabant Adviseert community - PRG
Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Voedselbank Meierijstad
Toekomst Gemeente Haaren
Sociale verbindingen in de samenleving
Sociale samenhang Gelderland
Research Community Provinciale omgevingsvisie
Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat
Mind the gap
Leefbaarheid jongeren in kleine kernen
Hackathon
Brabantse erfgoedgemeenschappen
Dear Future,
Behoeftenonderzoek naar multifunctionele accomodaties
Buitenschoolse cultuureducatie
Initiatieven voor vluchtelingen in Brabant
Mei 2016
01
Quick Scan Impact Corona

Een gratis scan voor Brabantse gemeenten die de impact van de coronacrisis meet voor de gemeentelijke organisatie

Lees meer
02
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Hoe scoort jouw gemeente bij inwoners?

Lees meer
03
Research community

Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp.

Lees meer
04
Triviant Brainstorm methode

Wilt u in kort tijdsbestek inzicht te krijgen in ‘wat er speelt’ binnen uw doelgroep? Welke beelden, gevoelens en beleving hebben inwoners bijvoorbeeld ten aanzien van diverse thema’s? Dan is de triviant brainstorm methode geschikt.

Lees meer
05
Effectmetingen voor campagnes

Houdt u een campagne en wilt u weten wat het bereik en de impact van uw campagne is?

Lees meer
06
Tevredenheidsonderzoek

Wilt u specifiek weten wat de tevredenheid is van uw klanten, burgers, cliënten, inwoners of gebruikers over uw beleidsvoering of dienstverlening?

Lees meer
07
(Online) vragenlijsten

Behalve de Waarstaatjegemeente.nl burgerpeilingen zijn er uiteraard ook burgerpeilingen op maat te maken.

Lees meer
08
Diepte interviews

Om goed een mening of visie te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn.

Lees meer
09
Focusgroepen

Een vorm van kwalitatief onderzoek om face-to-face verdiepende informatie ophalen, is een focusgroep

Lees meer
10
Telefonische interviews

Wilt u op korte termijn van veel personen informatie verkrijgen, dan kan het PON ook telefonische interviews houden.

Lees meer
11
Beleidsanalyse

Wilt u weten wat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid of programma is?

Lees meer
12
Literatuurstudies

Wij analyseren externe documentatie, bijvoorbeeld uit de wetenschap, om voor u informatie in te winnen over een zeker onderwerp.

Lees meer
13
Documentanalyse

Wij analyseren verschillende documenten van u en/of uw stakeholders.

Lees meer
14
Veerkrachtdialoog

Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een serious game ontwikkeld.

Lees meer
15
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling

Om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen, is het van belang om te weten hoe ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren.

Lees meer
16
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Lees meer
17
Panels

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd.

Lees meer
18
Monitors

Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.

Lees meer
19
Scenario maquette

Een scenario maquette is een mengvorm van een maquette en een cartoon. Het biedt de mogelijkheid om vroeg in het proces verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en in kleine groepjes op een creatieve manier nieuwe mogelijkheden te bedenken voor een plek of problematiek.

Lees meer
Waar kunnen we u mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35