Berekenen CO2-voetafdruk met PCAF voor NWB en BNG bank

Contactpersoon:
dr. Inge van Roovert
Doorlooptijd:
mei 2022 - januari 2023
Opdrachtgever:
NWB Bank en BNG Bank

Financiële instellingen hebben een verantwoordelijkheid in de klimaatuitdaging. Door hun investeringen en leningen helpen zij organisaties met activiteiten die wel of juist niet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Na de klimaatconferentie van Parijs in 2015 hebben elf Nederlandse financiële instellingen – onder leiding van ASN Bank – PCAF in het leven geroepen. PCAF staat voor Partnership for Carbon Accounting Financials. PCAF richt zich op de ontwikkeling van een uniforme methodologie voor het met en van de CO2-voetafdruk van de leningen en investeringen van banken. Wereldwijd sluiten financiële instellingen zich hierbij aan en meten jaarlijks de broeikasgasemissies die voortvloeien uit hun leningen en investeringen en maken deze vervolgens openbaar.

 

Het meten en openbaar maken van de uitstoot van broeikasgassen vormt de basis voor het creëren van transparantie en het afleggen van verantwoording. Maar PCAF gaat niet over het meten van broeikasgasemissies alléén; het gaat ook over het identificeren en vaststellen van reductiedoelstellingen voor de CO2-voetafdruk en het daadwerkelijk nemen van maatregelen om de CO2-voetafdruk te reduceren. In het Klimaatcommitment Financiële sector (2019) is afgesproken dat elke bank die zich aan PCAF heeft gecommitteerd in 2022 een actieplan opgesteld moet hebben waarin zij hun reductiedoelstellingen vastleggen.

 

BNG Bank en NWB Bank

Sinds 2019 berekenen we jaarlijks de CO2-voetafdruk van de kredietportefeuille van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) en de Nederlandse Waterschapsbank  (NWB Bank); twee banken van en voor de publieke sector, die streven naar maatschappelijke impact. Vergelijkbaarheid en transparantie over de CO2-voetafdruk vereisen dat financiële instellingen dezelfde richtlijnen en meetmethode gebruiken en dat ze hun CO2-voetafdruk op dezelfde wijze publiceren. PCAF is hiervoor een belangrijke richtlijn, maar deze methode is nog niet in beton gegoten. Het optimaliseren van de meetmethode is een continu proces, waaraan ook Het PON & Telos bijdraagt.

Voor rapportagejaar 2022 hebben we voor de NWB Bank en de BNG Bank vrijwel voor de gehele kredietportefeuille de CO2-voetafdruk kunnen berekenen: voor de NWB Bank was dit 93,8% en voor de BNG Bank 91,3%. De leningen van deze twee banken zijn verdeeld over instellingen in verschillende sectoren – zoals gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties en zorginstellingen.

De resultaten van de BNG Bank en de NWB Bank van het jaar 2022 laten zien dat de absolute CO2-voetafdruk van beide banken is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar – ondanks een toename van hun kredietportefeuille. Dit resulteerde in een daling van de relatieve CO2-voetafdruk per miljoen euro.

Nu de banken actief aan de slag gaan met de strategieën om broeikasgasemissies te reduceren op basis van het in 2022 opgestelde klimaatactieplan, verwachten we de komende jaren een sterkere daling van de CO2-voetafdruk te zien. Het PON & Telos zet zich daar graag voor in en onderzoekt o.a. samen met de banken hoe we de gehanteerde meetmethode verder kunnen optimaliseren, zodat de berekende CO2-voetafdruk steeds completer en nauwkeurig wordt.

 

 

Publicaties 2022

Voor beide banken maakten we in 2022 een uitgebreide rapportage:

 

 
Download rapport NWB Bank Download rapport BNG Bank
dr. Inge van Roovert
Senior adviseur-onderzoeker
WIl je meer weten?
Neem contact op met Inge van Roovert
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64