Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van het PON, gevestigd te Tilburg, Stationsstraat 20c.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij vragen bij registratie onder andere om uw contactgegevens in te vullen. In enquêtes wordt u ten behoeve van de uitvoering van opdrachten met name gevraagd naar uw mening en gedrag. Soms betekent dit dat wij u vragen naar bijzondere persoonsgegevens, zoals naar uw gezondheid of religie. Wij zullen de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal het PON zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de AVG. Derde partijen zullen geen inzage krijgen in persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar individuele personen, tenzij wij u hier vooraf toestemming voor gevraagd hebben. Alle persoonsgegevens worden geanonimiseerd voor ze worden gebruikt in producten en diensten.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben dan ook de voorgeschreven passende organisatorische en technische maatregelen genomen om deze gegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Uw persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Data wordt nooit zonder toestemming van de eigenaar van de data verstrekt aan derden.

 

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen en een verzoek indienen uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt dit verzoek sturen naar info@hetpon-telos.nl. Vragen of klachten kunt u deze naar hetzelfde e-mailadres sturen. Wij reageren hier binnen twee weken op.

 

Google Analytics

Om onze website continu te verbeteren gebruiken wij Google Analytics, waarvoor we een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten. We delen geen gegevens over het gebruik van je website met Google Analytics, en we gebruiken de Google Analytics-cookies ook niet voor andere advertentiedoeleinden.

 

Fair Data keurmerk

Het PON heeft het Fair Data keurmerk van de MOA. Een keurmerk dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data gedragsregels opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.