Wat we doen

Het PON & Telos verzamelt kennis met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. Soms is het voor een adequate beantwoording van een vraag noodzakelijk om voor een nieuwe of juist niet voor de hand liggende methodiek te kiezen. Of een methodiek of aanpak te laten ontwikkelen. Onze specialisten adviseren je graag over de mogelijkheden.

Ontdek onze onderzoeksmethodieken

Beide keuzes aanvinken laat de diensten zien die aan beide voldoen (EN-operator)

Deze combinatie van filters en zoekopdracht geeft geen resultaat. Probeer het nogmaals. N.B: beide keuzes aanvinken laat alleen die diensten zien die aan beide keuzes voldoen (een EN-operator).
Quick Scan Impact Corona
Een gratis scan voor Brabantse gemeenten die de impact van de coronacrisis meet voor de gemeentelijke organisatie
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling
Hoe scoort jouw gemeente bij inwoners?
Research community
Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp.
Triviant Brainstorm methode
Wilt u in kort tijdsbestek inzicht te krijgen in ‘wat er speelt’ binnen uw doelgroep? Welke beelden, gevoelens en beleving hebben inwoners bijvoorbeeld t...
Effectmetingen voor campagnes
Houdt u een campagne en wilt u weten wat het bereik en de impact van uw campagne is?
Tevredenheidsonderzoek
Wilt u specifiek weten wat de tevredenheid is van uw klanten, burgers, cliënten, inwoners of gebruikers over uw beleidsvoering of dienstverlening?
(Online) vragenlijsten
Behalve de Waarstaatjegemeente.nl burgerpeilingen zijn er uiteraard ook burgerpeilingen op maat te maken.
Diepte interviews
Om goed een mening of visie te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn.
Focusgroepen
Een vorm van kwalitatief onderzoek om face-to-face verdiepende informatie ophalen, is een focusgroep
Telefonische interviews
Wilt u op korte termijn van veel personen informatie verkrijgen, dan kan het PON ook telefonische interviews houden.
Beleidsanalyse
Wilt u weten wat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid of programma is?
Literatuurstudies
Wij analyseren externe documentatie, bijvoorbeeld uit de wetenschap, om voor u informatie in te winnen over een zeker onderwerp.
Documentanalyse
Wij analyseren verschillende documenten van u en/of uw stakeholders.
Veerkrachtdialoog
Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een serious game ontwikkeld.
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen, is het van belang om te weten hoe ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.
Panels
Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd.
Monitors
Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.
Scenario maquette
Een scenario maquette is een mengvorm van een maquette en een cartoon. Het biedt de mogelijkheid om vroeg in het proces verschillende stakeholders bij elkaar...