Wat we doen

Het PON & Telos verzamelt kennis met behulp van zeer uiteenlopende onderzoeksmethodieken. Via online panelonderzoek, via grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, via kwalitatief onderzoek, via research communities of door procesbegeleiding. Soms is het voor een adequate beantwoording van een vraag noodzakelijk om voor een nieuwe of juist niet voor de hand liggende methodiek te kiezen. Of een methodiek of aanpak te laten ontwikkelen. Onze mensen adviseren je graag over de mogelijkheden.

Ontdek onze onderzoeksmethodieken

Beide keuzes aanvinken laat de diensten zien die aan beide voldoen (EN-operator)

Deze combinatie van filters en zoekopdracht geeft geen resultaat. Probeer het nogmaals. N.B: beide keuzes aanvinken laat alleen die diensten zien die aan beide keuzes voldoen (een EN-operator).
Sociaaleconomische Impactanalyse
Met een sociaaleconomische impactanalyse (SEIA) maken we een inschatting van de impact van maatregelen die in het landelijk gebied worden genomen om te voldo...
Regiokompas Brede Welvaart
Een kompas voor overheden om Brede Welvaart te monitoren en inzichtelijk te maken.
Het 'Brabant op de Kaart' spel
Een interactieve serious game op een levensgrote kaart van Brabant. De ultieme manier om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst.
Gemeenschapshuizen 2.0
Hoe verbreed je de maatschappelijke rol van je gemeenschapshuis en hoe versterk je het eigenaarschap van de gemeenschap bij je huis? We hebben hiervoor een a...
Theory of Change
Een Theory of Change (ToC) helpt je bij het bedenken van de stappen waarmee je als organisatie je doelstellingen kan halen
Woningcorporatie monitor
Monitor die de duurzaamheidsscores van alle woningcorporaties in Nederland in beeld brengt.
Sustainable Development Goals-monitor (SDG-monitor)
Een instrument waarmee gemeenten de voortgang kunnen meten van de SDG's
Bredewelvaartscan
Scan waarmee je concrete beleidsvoornemens, projectplannen of activiteiten kan beoordelen op hun bijdrage aan de verschillende thema’s van brede welvaart
Berekenen CO2-voetafdruk
Rekenmethode voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van maatschappelijke sectoren
Duurzaamheidsportret
Een instrument waarmee je zeer gedetailleerd kan zien hoe de duurzaamheidsprestaties van je gemeente zich door de tijd ontwikkelen
Duurzaamheidsbenchmark
Hoe scoort jouw gemeente op duurzaamheid vergeleken met andere gemeenten?
Quick Scan Impact Corona
Een gratis scan voor Brabantse gemeenten die de impact van de coronacrisis meet voor de gemeentelijke organisatie
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling
Hoe scoort jouw gemeente bij inwoners?
Research community
Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp.
Bredewelvaartdialoog
Wil je in een korte tijd inzicht krijgen in ‘wat er speelt’ binnen je doelgroep? Welke beelden, gevoelens en beleving hebben inwoners bijvoorbeeld ten aa...
Effectmetingen voor campagnes
Houdt u een campagne en wilt u weten wat het bereik en de impact van uw campagne is?
Tevredenheidsonderzoek
Wil je weten hoe tevreden je klanten, burgers, cliënten, inwoners of gebruikers over je beleidsvoering of dienstverlening zijn? Laat een tevredenheidsonderz...
(Online) vragenlijsten
Behalve de Waarstaatjegemeente.nl burgerpeilingen zijn er uiteraard ook burgerpeilingen op maat te maken.
Diepte interviews
Om goed een mening of visie te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn.
Focusgroepen
Een vorm van kwalitatief onderzoek om face-to-face verdiepende informatie ophalen, is een focusgroep
Telefonische interviews
Een manier om in een korte periode van veel mensen informatie te krijgen
Beleidsanalyse
Wilt u weten wat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid of programma is?
Literatuurstudies
Wij analyseren externe documentatie, bijvoorbeeld uit de wetenschap, om voor u informatie in te winnen over een zeker onderwerp.
Documentanalyse
Wij analyseren verschillende documenten van u en/of uw stakeholders.
Veerkrachtdialoog
Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een serious game ontwikkeld.
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling
Om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen, is het van belang om te weten hoe ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.
Panels
Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd.
Monitors
Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.
Scenario maquette
Een scenario maquette is een mengvorm van een maquette en een cartoon. Het biedt de mogelijkheid om vroeg in het proces verschillende stakeholders bij elkaar...