Sociaaleconomische Impactanalyse

Met een SEIA ondersteunen we diverse gebiedsprocessen in het land van provinciaal niveau tot aan kleine gebiedsprocessen. Om een breed perspectief in beeld te brengen wordt brede welvaart als uitgangspunt gebruikt.

Met behulp van het model van brede welvaart brengen we de effecten voor de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de leefomgeving voor zowel de agrariërs als alle inwoners van het gebied in kaart.

Een SEIA bestaat uit vier verschillende stappen.

  1. De analyse begint met een nulmeting, waarbij de huidige stand van zaken rondom brede welvaart in kaart wordt gebracht. Wat zijn de sociaaleconomische trends in het gebied en hoe zien de ecologische parameters eruit? Wat zijn de karakteristieken van de agrarische sector in het gebied? Hoe is de verdeling van het aantal bedrijven? En hoe verhoudt de agrarische bedrijvigheid zich tot de totale bedrijvigheid in een gebied?
  2. Vanuit de nulmeting en het provinciaal programma landelijk gebied kijken we vervolgens naar de beoogde keuzes die agrariërs in het betreffende gebied waarschijnlijk gaan maken, zoals extensiveren, omschakelen, innoveren of stoppen.
  3. De volgende stap is het maken van een beredeneerde inschatting van de effecten van de betreffende keuzes op brede welvaart. Hiervoor gebruiken we een Theory of Change (ToC) en baseren we ons op wetenschappelijke bronnen, bronnen van overheden en rapporten, artikelen en interviews in vakbladen of belangenvereniging van agrariërs. Als een melkveehouder besluit te stoppen, wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld de gezondheid van inwoners, de materiële welvaart van de melkveehouder en voor de luchtkwaliteit in het gebied?
  4. De laatste stap is het bepalen van de impact. Brede welvaart is opgedeeld in verschillende thema’s waarin per thema een aantal indicatoren zijn opgenomen. Per indicator wordt een kwalitatieve (waar mogelijk kwantitatieve) inschatting gemaakt van het effect op de agrosector, de inwoners en het effect op de leefomgeving. De uitkomsten van de impactanalyse laten zien op welke thema’s van brede welvaart de transitie van het landelijk gebied positieve, negatieve of geen effect heeft (zie figuur).

 

Op deze manier kunnen we in kaart brengen hoe bepaalde maatregelen op elkaar inwerken en welke impact ze hebben op een bepaalde regio. Zo fungeert de SEIA als een instrument om te leren en evalueren. Bovendien levert de SEIA materiaal voor een breder gesprek over de toekomst van het platteland, met evenredige aandacht voor zowel ecologische als sociale en economische doelstellingen.

Meer informatie? Neem contact op met Annemariet van der Hout
a.vanderhout@hetpon-telos.nl 06 30 03 87 40