Brede welvaart

Met het Bruto Binnenlands Product (BBP) meten we de staat van onze economie. Op dat cijfer worden nog altijd veel beleidsmatige keuzes gebaseerd. Dat is opmerkelijk, want een graadmeter voor welzijn, duurzaamheid en (kansen)ongelijkheid is het niet. Bovendien weten we al langer dat BBP-groei ten koste kan gaan van andere aspecten die van belang zijn voor onze welvaart, zoals milieu en gezondheid. Daarom kijken we bij Het PON & Telos vanuit een breed welvaartperspectief naar de ontwikkelingen in onze samenleving. Bij brede welvaart staat niet materiële welvaartsgroei centraal, maar het welzijn van mensen en hun (directe) leefomgeving.

Welvaart gaat niet alleen over rijkdom en bezit. Want boven een bepaald welvaartsniveau, leidt economische groei niet automatisch ook tot meer geluk. En onze materiële welvaart in het hier en nu kan ten koste gaan van de welvaart ‘later’ en ‘elders’. Of de welvaart kan ongelijk verdeeld zijn, bijvoorbeeld als de ene groep meer profiteert van groei dan de andere. Daarom is het belangrijk om vanuit een meer integraal perspectief naar welvaartsontwikkeling te kijken. Dat noemen we ‘brede welvaart’. Het omvat alles wat mensen van waarde vinden.

 

Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen

Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. Omdat het leven van mensen zich in belangrijke mate op regionaal niveau afspeelt, zijn de omstandigheden binnen regio’s van grote invloed op hun welzijn. Het is op dit schaalniveau dat zich ook de grote opgaven van onze tijd aandienen. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe woningen, de omslag naar een duurzame landbouw, de arbeidsmarkttransitie of het opwekken van duurzame energie. Veel, zo niet alle maatschappelijke opgaven, komen samen in de regio. Een samenhangende aanpak van deze opgaven kan worden bevorderd door te besturen op brede welvaart. Dat betekent dat er naast economische doelen, ook sociale en ecologische doelen worden nagestreefd.

Bij Het PON & Telos helpen we (samenwerkende) gemeenten, regio’s en provincies om brede welvaart als bril en kompas te gebruiken bij de transformaties die nodig zijn. We kijken integraal naar de verschillende maatschappelijke opgaven, en hoe deze met elkaar samenhangen: het één mag immers niet ten koste gaan van het ander. Sturen op brede welvaart betekent maatschappelijke ontwikkeling stimuleren die onze kapitalen – economisch, ecologisch en sociaal – versterkt in plaats van uitput. We monitoren de brede welvaartsimpact van voorstellen, projecten en programma’s. Waar dat kan brengen we in beeld wat onze ingrepen hier en nu betekenen voor toekomstige generaties (later) en andere plekken (elders). En we halen op wat mensen zelf van waarde vinden, zodat hun voorkeuren kunnen worden meegewogen in het beleid voor brede welvaart.

 

Voorbeelden van projecten

Zo hebben we voor de Provincie Noord-Holland een Brede Basismonitor ontwikkeld om de provincie en haar stakeholders meer inzicht te geven in hoe het staat en gaat met de brede welvaart van de regio. Voor de Provincie Limburg zetten we een monitor op voor de Omgevingsvisie, met brede welvaart als richtsnoer. Daarnaast onderzoeken we in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de ervaren brede welvaart van Brabanders. En ondersteunen we Midpoint Brabant en de Regio West-Brabant met de impactmonitoring van hun RegioDeal Makes & Moves.

Via de Academische Werkplaats Brede Welvaart aan Tilburg University en het Nationaal Netwerk Brede Welvaart dragen we bovendien bij aan de landelijke kennisuitwisseling en kennisopbouw rond brede welvaart.

Verder lezen?

In ons online magazine van januari 2022 schrijven we onder meer over brede welvaart in relatie tot duurzaamheid.

dr. ir. Joks Janssen
Senior adviseur-onderzoeker
Meer weten over Brede welvaart?
Neem contact op met Joks Janssen
j.janssen@hetpon-telos.nl 06 30 63 46 96

Relevante projecten