Transitie landbouw & landelijk gebied

Het landelijk gebied is de plek waar veel opgaven elkaar raken: herstel van natuurkwaliteit, de versterking van het bodem- en watersysteem en de zorg voor (toekomstige) leefbaarheid. Het is dan ook de plek waar verschillende mensen elkaar treffen: van bewoners, boeren en bestuurders tot bedrijven. De ruimtelijke landschapspuzzel, die de opstapeling aan transities vraagt, moet daarom in samenhang en gezamenlijkheid worden gelegd. Vanuit Het PON & Telos doen we onderzoeken naar de impact van beleid op de brede welvaart in het landelijk gebied met oog voor de kwaliteit van leven en leefomgeving. Voor mensen nu én in de toekomst. 

Vanuit het brede welvaartsperspectief, met oog voor mensen en plekken, kijken wij naar de vraagstukken binnen de landbouw en het landelijk gebied. Zo helpen wij het Rijk, provincies en gemeenten bijvoorbeeld door de impact van de (natuur)maatregelen binnen Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG) in kaart te brengen, te ondersteunen bij de vormgeving van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA), door het uitvoeren van leefbaarheidsstudies in dorpskernen en door mogelijkheden voor een voedselstrategie te verkennen. Deze onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om mitigerend beleid op te stellen, het beleid aan te passen of weloverwogen keuzes te maken voor het inrichten van een gebied. We bewegen ons daarmee binnen de volgende domeinen: brede welvaart, landbouw, voedsel, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, inwonersparticipatie, water, bodem, natuur en biodiversiteit.

Instrumenten en methodieken

Om de vraagstukken binnen Landbouw en landelijk gebied te meten, weten en duiden hanteren we verschillende instrumenten en methodieken, waaronder: 

Ons team Transitie landelijk gebied

Annemariet van der Hout MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten over dit thema? Of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op met themacoördinator Annemariet van der Hout
a.vanderhout@hetpon-telos.nl 06 30 03 87 40

Projecten over dit thema