Duurzaamheid

Verbindend verduurzamen. Dat is onze missie. Wij geven een brede invulling aan het begrip duurzame ontwikkeling: in onze ogen gaat het om een harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen, waarbij het welzijn van mensen centraal staat. Zo verbeteren we de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst.

We staan in Nederland voor een verscheidenheid aan transities om te komen tot een duurzamere samenleving. Transities naar een duurzamere samenleving, zoals de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie, draaien niet alleen om techniek. Het zijn vooral ook sociaal-maatschappelijke veranderingsprocessen, met bestuurlijke, beleidsmatige, financieel-economische en ruimtelijke uitdagingen. Want of het nu gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategieën, klimaatadaptatie op stadsniveau, of om het verduurzamen van wijken en buurten: de opgaven zijn complex en omgeven met onzekerheden. Om oplossingen te vinden die haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn, is er op verschillende niveaus samenwerking nodig tussen (en binnen) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Wij helpen deze partijen te verbinden zodat ze samen oplossingen kunnen vinden, en hebben daarbij – vanuit onze missie – altijd oog voor wat deze oplossingen betekenen voor verschillende groepen mensen in de samenleving. Onze expertise richt zich dan ook op de vraag wie er kunnen, willen en mogen meedoen. En onder welke voorwaarden.

Om de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving vorm te geven en een stap verder te brengen, is het van belang om inzichtelijk te maken hoe het met die ontwikkeling gesteld is. We kunnen immers alleen bepalen of geleverde inspanningen het gewenste resultaat hebben als we duurzame ontwikkeling meetbaar maken. Het PON & Telos heeft om die reden een breed scala aan instrumenten ontwikkeld waarmee we duurzame ontwikkeling in beeld kunnen brengen. Zo ontwikkelden we de Duurzaamheidsbalans en de daaruit voortvloeiende Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Dit laatste instrument geeft gemeenten en andere stakeholders inzicht in de staat waarin hun gemeente zich bevindt qua duurzame ontwikkeling. Ook ontwikkelden we de Woningcorporatie Monitor die inzicht geeft in de interne en externe duurzaamheidsscores van alle Nederlandse woningcorporaties. Op basis van dergelijke instrumenten kunnen de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid over de tijd gevolgd worden.

Onze projecten op het gebied van duurzaamheid zijn grofweg te verdelen in twee thema’s:

Duurzaamheidstransities Duurzaamheidsimpact en -monitoring
dr. Susanne Agterbosch
Inhoudelijk directeur
Wil je meer informatie over dit thema? Of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op met Susanne Agterbosch
s.agterbosch@hetpon-telos.nl 06 30 03 76 27

Relevante projecten

Meer informatie over wat we doen op het gebied van duurzaamheidstransities? Neem contact op met Susanne Agterbosch
s.agterbosch@hetpon-telos.nl 06 30 03 76 27