Bewonersconsultatie Brabantse Regionale Energieregio’s (RES)

Contactpersoon:
drs. Madelon van Duren
Doorlooptijd:
Maart 2020 - medio 2021

De Brabantse energieregio’s West Brabant, Hart van Brabant, Zuidoost Brabant en Noordoost Brabant hebben de ambitie om de duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening zo in te richten dat deze aansluit bij wat mensen in de regio belangrijk vinden en dat deze mensen uitnodigt om bij te dragen aan de uitvoering ervan. Betrokkenheid van bewoners – als inwoner van een nieuw energielandschap, consument of zelfs als particuliere producent – bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) is dan ook belangrijk.

Via vragenlijstonderzoek brachten we in beeld hoe bewoners in de betreffende regio’s aankijken tegen verschillende aspecten van het RES-proces. Wat vinden bewoners belangrijk bij grootschalige opwek, hoe willen zij betrokken worden?

Daarnaast hebben we voor iedere RES-regio een online Research Community opgezet, waar groepsgesprekken plaatsvonden tussen bewoners op een besloten platform. Zo konden we met ongeveer 75 bewoners per regio het verdiepende gesprek aangaan over bijvoorbeeld randvoorwaarden voor windlocaties of voorkeuren bij het verduurzamen van de eigen woning.

Deze onderzoeken ondersteunen de RES-regio’s in het maken van keuzes, de invulling van de (concept)-RES’en en bieden aanknopingspunten voor het informatie- en participatieproces waar zij in de uitvoering van de RES’en vorm aan moeten geven.

De resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

Vergelijkbare projecten