Nationaal Netwerk Brede Welvaart

Contactpersoon:
Bianca Koomen MSc
Doorlooptijd:
zomer 2022 – najaar 2024
Opdrachtgever:
Regiobureaus (Het PON & Telos, FSP, CMO Stamm, Zeeuws Kenniscentrum, NEIMED) en Ministerie van LNV (namens de ministeries I&W, BZK en EZK)

Brede welvaart is booming. Deze nieuwe beleidsterm wordt door steeds meer overheden en maatschappelijke organisaties omarmd als richtinggevend perspectief voor de duurzame (door)ontwikkeling van stad en platteland. Brede welvaart helpt om economische blikvernauwing te voorkomen door economische, sociaalmaatschappelijke en ecologische ontwikkelingen meer in samenhang te bekijken. Dit is een stap voorwaarts vergeleken met het enkel meten van het Bruto Binnenlands Product (BBP) als maatstaf voor onze welvaart. Tegelijkertijd staat de toepassing van brede welvaart nog in de kinderschoenen.

Op verschillende plekken in Nederland wordt de slag gemaakt van brede welvaarttheorie naar praktijk. Diverse gemeenten en regio’s zetten, vaak met hulp van kennisinstellingen, brede welvaartsmonitors op en ontwikkelen brede welvaartagenda’s. Om ervoor te zorgen dat ze het wiel niet allemaal zelf uitvinden maar van elkaar leren en elkaar inspireren, heeft Het PON & Telos samen met vier andere regionale planbureaus (Planbureau Fryslân, CMO Stamm, NEIMED en Zeeuws Kenniscentrum) de handen ineengeslagen en het Nationaal Netwerk Brede Welvaart opgericht. Doel van het netwerk is om de kennisuitwisseling en kennisopbouw rond brede welvaart te stimuleren en structureren.

Er leven veel vragen over hoe je brede welvaart kunt operationaliseren en hanteerbaar kunt maken voor de praktijk. Om die vragen te beantwoorden is samen met enkele Rijkspartners (departementen BZK, LNV, IenW en EZK) een Kennis- en leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’ opgezet. In dit gezamenlijke Kennis- en leerprogramma gaan bestuurders, beleidsmakers en beleidsonderzoekers in Communities of Practice (CoP’s) aan de slag gaan met concrete casuïstiek. Zo brengen we de praktijk een stap verder en leren we gezamenlijk hoe brede welvaart toegepast kan worden in beleid. Naast de CoP’s, organiseren we een aantal open themabijeenkomsten voor het breder netwerk. Zodat een zo groot mogelijke groep leert van de successen én obstakels rondom de toepassing van brede welvaart.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het Kennis- en leerprogramma? Wil je meer weten van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart? Of gewoon op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het netwerk? Bekijk dan onze website netwerkbredewelvaart.nl. Of neem contact met ons op via: contact@netwerkbredewelvaart.nl.

 

 

 

Bianca Koomen Bianca Koomen MSc
Adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Bianca
b.koomen@hetpon-telos.nl 06 30 03 78 06

Vergelijkbare projecten