PORTFOLIO

Boek 'Een ander land'
2022
Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2023
Ieder jaar
SDG monitor 2023
januari 2022 - december 2033
Verkenning sociale duurzaamheid binnen RES Noord- en Midden Limburg
RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML)
december 2022 – juli 2023
Strategisch document Gebiedsgerichte Aanpak
januari 2023 - mei 2023
Reflectie op vijf jaar duurzame gronduitgifte
november 2022 - januari 2023
Berekenen CO2-voetafdruk met PCAF voor NWB en BNG bank
NWB Bank en BNG Bank
mei 2023 - januari 2024
Nulmeting duurzame ontwikkeling gemeente Maastricht
november 2021 - februari 2022
Woningbouwcorporatie monitor 2022
mei - december 2022
Brede Basismonitor Noord-Holland (2e traject)
juli 2021 - november 2021 en april 2022 - juli 2022
Advies monitor Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POVI)
Provincie Limburg
mei – november 2022
Boer-burger verbindingen in Noord-Brabant. Een quickscan.
november 2021 – januari 2022
Brede Basismonitor Noord-Holland
juli - november 2021 en april - juli 2022
Zonder water, geen later. Naar een omslag in het (grond)waterbeheer in Noord-Brabant
Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (provincie Noord-Brabant)
augustus 2021 - september 2022
NP-RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
De Metropoolregio smaakt naar meer! Vormgeven aan de voedseltransitie in Zuidoost-Brabant
januari 2022 – maart 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
De kracht van netwerksturing
2021-2022
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2020-september 2021
NP RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
De cirkel rond!? Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland
november 2020 - juni 2021
Maatschappelijk draagvlak van Brabanders voor een circulaire economie
September 2020 - februari 2021
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
Gestandaardiseerde aanpak verduurzaming gespikkeld bezit
September 2020 - maart 2021
Afwegingskaders Transitievisie Warmte
Najaar 2020 - onbekend
EnergyMeasures
Horizon2020
september 2020 - voorjaar 2024
Technisch-economische haalbaarheid en betaalbaarheid
Doorlopend vanaf najaar 2021
Bewonersconsultatie Brabantse Regionale Energieregio's (RES)
Maart 2020 - medio 2021
Energietransitie: Gebieds- en wijkprocessen
Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid
Draagvlakonderzoek provinciaal 'Uitvoeringsprogramma Energie' Noord-Brabant
2016 tot en met 2020
Energie voor Iedereen (EVI)
Doorlooptijd: 2019 - 2021
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend
Waar kunnen we je mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35