Research Community Provinciale omgevingsvisie

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft het PON in oktober 2016 de online research community ‘OmgevingsLab Brabant in gesprek’ opgestart. In deze research community zijn zo’n 70 Brabanders in een periode van 2 weken met elkaar in gesprek gegaan over de Brabantse Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt een strategisch plan voor de inrichting van de leefomgeving van Brabant op de lange termijn. Het doel was zicht te krijgen op de vragen of Brabanders betrokken willen worden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, op welke wijze ze dat willen doen, en over welke onderwerpen. De inzichten die de research community heeft opgeleverd zijn door de provincie meegenomen in het ‘startdocument’ voor de Omgevingsvisie (december 2016).

In juni 2017 heeft een tweede onderzoeksronde plaatsgevonden. In deze ronde hebben zo’n 40 Brabanders in een periode van 10 dagen intensief met elkaar gereflecteerd op de tussentijdse resultaten. Ze hebben gesproken over 4 focusopgaven:
(1) Brabant, verbonden
(2) Brabant klimaatzeker
(3) Brabant welvarend
(4) Brabant, vernieuwt samen

Ook is gereflecteerd op welke verschillende waarden ze met elkaar in botsing komen en welke rollen en verantwoordelijkheden zij daarbij zien voor bijvoorbeeld zichzelf, bedrijven of overheden. Deze ronde levert belangrijke input op voor de ontwerp Omgevingsvisie, die in het najaar van 2017 wordt vastgesteld. Brabant heeft de ambitie om via een open proces tot een eigentijdse en breed gedragen visie te komen, met een hoge betrokkenheid van de Brabantse samenleving.

Meer over de twee rondes van deze community kunt u hier lezen.