Inventarisatie gemeentelijk beleid arbeidsmigratie

Doorlooptijd:
augustus - oktober 2021
Opdrachtgever:

In dit project onderzochten we in welke mate het gemeentelijk beleid arbeidsmigratie van de 61 Brabantse gemeenten op integrale wijze is opgepakt. Voor deze onderzoeksopdracht is een documentenanalyse uitgevoerd op gemeentelijke beleidsstukken en regionale kaders van de samenwerkende gemeenten.

Belangrijkste resultaten

 • Veel Brabantse gemeenten hebben de afgelopen jaren beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten en in mindere mate ten aanzien van het brede vraagstuk arbeidsmigratie ontwikkeld, geactualiseerd of herijkt.
 • Ten opzichte van zo’n tien jaar geleden agenderen Brabantse gemeenten in de huidige beleidsstukken het vraagstuk arbeidsmigratie breder.
 • De meeste aandacht van gemeenten gaat nog altijd uit naar aspecten van woon- en leefomgeving. In tweede instantie komen aspecten uit het beleidsveld samenleving en sociaal domein aan bod. Aandacht voor en inzet op aspecten uit het beleidsveld economie en arbeidsmarkt blijft duidelijk achter.
 • De aanpak van het merendeel van de Brabantse gemeenten is niet integraal.
 • Het blijft nog altijd zo dat lokaal beleid zich primair richt op het faciliteren en regisseren van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten (logies; tijdelijk verblijf).
 • We zien, naast intensivering van lokaal beleid, ook een beweging van intergemeentelijke samenwerking binnen regio’s op dit vraagstuk.
 • In vergelijking met het lokale beleid van de gemeenten, zijn de regionale afsprakenkaders vaak meer integraal ingestoken.

 

Belangrijkste reflecties

 • De afgelopen jaren heeft er in Brabant op lokaal en regionaal gebied veel beweging plaatsgevonden als het gaat om beleid ten aanzien van arbeidsmigratie.
 • Actueel lokaal of regionaal beleid op huisvesting van arbeidsmigranten kan een startpunt of basis vormen voor een bredere en meer integrale aanpak van het vraagstuk op lokaal en of regionaal gebied.
 • Aspecten uit het beleidsveld samenleving en sociaal domein worden in veel gevallen gerelateerd aan het huisvestingsvraagstuk.
 • De inzet van arbeidsmigranten in het algemeen en het systeem dat dit mogelijk maakt, als ook de positie van arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt worden niet geproblematiseerd.
 • Gemeentelijk beleid gaat in veel gevallen eerder om het reguleren, in goede banen leiden en voorkomen van problemen/incidenten dan om aandacht voor arbeidsmigranten zelf.
 • De regionale afsprakenkaders lijken bij te dragen aan het in gang zetten van onder meer (een beweging richting integraler) lokaal beleid.
 • Een aandachtspunt voor de uitvoerbaarheid van de regionale afsprakenkaders is dat deze afspraken geen formele status hebben.
 • Een stap verder dan de integrale aanpak zou zijn om arbeidsmigratie in het licht van brede welvaart af te wegen.

 

Publicaties

De volledige resultaten zijn te vinden in het rapport ‘De integrale aanpak arbeidsmigratie in lokaal beleid’:

Download
dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36

Relevante andere projecten