Sociale veerkracht in Brabant (2016)

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch

Sociale veerkracht. Wij definiëren dat als: ‘het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben’. Om dat inzichtelijk te maken heeft het PON een monitor – Sociale Veerkracht – én een aanpak – Veerkrachtdialoog – ontwikkeld. Deze twee instrumenten worden effectief ingezet door provincies, gemeenten en uitvoeringsinstellingen om te meten hoe de verschillende dragers van sociale veerkracht (persoonlijke, sociale en omgevingshulpbronnen) zich afzonderlijk en in onderlinge samenhang ontwikkelen. De monitor signaleert waar risico’s zich voordoen, waar kansen liggen, en helpt aangrijpingspunten voor beleid te herkennen.

Om die sociale veerkracht te versterken, zijn een dialoog en uitwisseling van ideeën en oplossingen nodig. Op alle niveaus van de Brabantse samenleving: wijken/buurten, gemeenten, regio’s en provincie. De aanpak Veerkrachtdialoog helpt professionals én bewoners bij de verkenning van integrale maatschappelijke opgaven en stimuleert om de dialoog met elkaar aan te gaan. Ze moeten het immers samen doen. De methode leidt tot bewustwording: over wat sociale veerkracht is, hoe het werkt en hoe dat uitpakt voor specifieke groepen of plekken. De dialoog geeft ons grip op waarden, motieven en verwachtingen en heeft als uiteindelijk doel om handelingsperspectieven te creëren. Zodat betrokkenen zelf met de resultaten aan de slag kunnen.

In 2016 gaven we, samen met Telos, een eerste rapportage over de Monitor Sociale Veerkracht uit. Deze gaf een beeld van de sociale veerkracht in Brabant, op verschillende (beleidsmatig relevante) aggregatieniveaus: provincie, regio en gemeenten.

Download de rapportage sociale veerkracht in Brabant

Download het bijbehorende tabellenboek

Vergelijkbare projecten

Wilt u meer weten? Neem dan contact op!
s.agterbosch@hetpon-telos.nl 06 30 03 76 27