Ruim baan voor nieuwe woonvormen!

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten

April 2020

Brabant staat de komende 10 tot 15 jaar voor een flinke woningbouwopgave: er moeten 120.000 woningen bijkomen. En er is vooral vraag naar woningen voor kleinere of eenpersoons huishoudens, starters en ouderen (met of zonder zorg). Om deze woningbehoefte in te vullen is er, naast nieuwbouw, ook ruim baan nodig voor herbestemming en niet-traditionele woonvormen. Wat is er nodig om niet-traditionele woonvormen ruim baan te geven? Waar lopen initiatieven tegenaan? Wat zijn mogelijkheden?

Om die vragen te beantwoorden organiseerden wij een research community. Een research community is een afgesloten online platform waar een geselecteerde groep mensen op een intensieve en interactieve manier online met ons en met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van een drietal brede vragen gingen ruim 30 deelnemers gedurende een week met elkaar in discussie over de belemmerende factoren bij de totstandkoming van niet-traditionele woonvormen. Zowel initiatiefnemers van nieuwe woonvormen, wethouders en ambtenaren van Brabantse gemeenten als experts en adviseurs op het gebied van nieuwe woonvormen deden met ons mee.

Met de research community hebben we vanuit diverse invalshoeken van betrokkenen veel inzichten en praktijkervaringen opgehaald. Deze zijn gebundeld in het rapport ‘Ruim baan voor nieuwe woonvormen’

Op basis van de uitkomsten van deze research community hebben de teams leegstand, wonen én sociale veerkracht samen onder leiding van gedeputeerde Van Merrienboer een tweetal bijeenkomsten (17 mei 2019 en 22 februari 2020) georganiseerd met de deelnemers van de community en een bredere groep gemeentebestuurders en provinciemedewerkers. Uit deze bijeenkomsten is het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’ voortgekomen,.  dat op 12 maart jl. is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en  is aangeboden aan Provinciale Staten.

Het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’ bevat een groot aantal activiteiten om de realisatie van alternatieve woonvormen en zelfbouw te stimuleren en te versnellen. De acties zijn vooral gericht op het wegnemen van de verschillende belemmeringen, die uit de research community naar voren kwamen en een grotere productie van niet-traditionele woonvormen momenteel nog vaak in de weg staan. Het gaat daarbij om de 7 P’s: het stimuleren van planontwikkelingen voor nieuwe woonvormen (plannen), de beschikbaarheid van locaties (plekken), de financiering van initiatieven (pecunia), het aanpassen van regelgeving (procedures), het beter in positie brengen van initiatiefnemers van nieuwe woonvormen en -concepten (positie), het opnemen van nieuwe woonvormen en zelfbouw als een volwaardige bouwstroom in de woningbouwplanning en -programmering van gemeenten (programma) en op de politiek-bestuurlijke agenda (politiek).