Nulmjitting Kultuermonitor Fryslân

Contactpersoon:
Sophie de Jong MSc MA
Doorlooptijd:
november 2022 - maart 2023
Opdrachtgever:

Keunst fergruttet it sosjaal kapitaal fan in mienskip. Mei oare wurden: kultuer hâldt in mienskip fitaal. Kultuer set ek driuwende fraachstikken op de wurklist. (…) Want kultuer is de humuslaach fan de mienskip. It jout soerstof oan ‘e geast.”

(“Kunst vergroot het sociaal kapitaal van een gemeenschap. Met andere woorden: cultuur houdt een gemeenschap vitaal. Cultuur zet ook urgente vraagstukken op de agenda. (…) Want cultuur is de humuslaag van de samenleving. Het geeft zuurstof aan de geest.”) 

Zo sprak de commissaris van de Koning in diens nieuwjaarstoespraak in 2021, over de rol van cultuur in de samenleving. Naast de waarde die ervaring van cultuur heeft gaat het ook om de kracht van cultuur om urgente zaken te agenderen en bij te dragen aan bredere opgaven in de samenleving, zoals eenzaamheid, laaggeletterdheid of arbeidsparticipatie. Dit brede perspectief, waarbij zowel cultuur an sich gewaardeerd wordt als de effecten die cultuur buiten zichzelf teweegbrengt, sluit goed aan bij het concept van brede welvaart.

In 2022 besloot de provincie Fryslân te verkennen of het mogelijk is om samen met verschillende Friese partners een brede cultuurmonitor op te zetten. Het PON & Telos voerde daartoe, samen met Pyrhulla Research Consultants en de Boekmanstichting een nulmeting uit, die hiervoor als startpunt kan dienen. De nulmeting duidt de waarde van cultuur in Fryslân in cultureel, sociaal en economisch kapitaal, op basis van gebenchmarkte registratiedata en een uitgebreide gespreksronde. Het laat zien waar de provincie nu staat, de ontwikkelingen door de tijd heen, maar toont ook waar de behoeften vanuit de sector zijn. Hierbij zijn verschillende, voor de Friese cultuursector belangrijke thema’s verkend die als springplank voor een vervolg kunnen dienen.

De opzet van de nulmeting zoveel mogelijk gebaseerd op de Waarde van Cultuur die in de provincie Noord-Brabant sinds 2018 wordt uitgevoerd.  

Publicaties

Lees de rapportage

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting, in opdracht van de provincie Fryslân. 

 

Sophie de Jong MSc MA
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Sophie de Jong
s.dejong@hetpon-telos.nl 06 82 06 15 84

Vergelijkbare projecten