Specialistisch jeugdhulpgebruik in Noordoost-Brabant

April, 2020

In reactie op landelijk gepresenteerde cijfers over jeugdhulpgebruik, willen de bestuurders van de 16 gemeenten uit Noordoost-Brabant een diepgaandere analyse van het jeugdhulpgebruik in hun regio. De concrete aanleiding voor een nadere analyse was dat het gebruik van specialistische jeugdhulp in Noordoost-Brabant toeneemt, terwijl het aantal jeugdigen in absolute aantallen afneemt. Deze analyse geeft inzicht in de ontwikkelingen en biedt een basis voor concrete aangrijpingspunten voor nieuw beleid.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is opgebouwd uit een kwantitatieve analyse van de registratiegegevens van de jeugdhulp, een kwalitatieve verdieping op basis van vragenlijstonderzoek onder de gemeentelijke toegang en jeugdhulp in Noordoost-Brabant, een dossieronderzoek van 32 casussen en drie interdisciplinaire groepsgesprekken met stakeholders (een voor ieder onderdeel).

De rapportage bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op regionaal niveau en in het tweede deel wordt dit op gemeenteniveau uitgewerkt aan de hand van 16 gemeenteprofielen.

Overzicht belangrijkste conclusies & aanbevelingen

 1. De stijging van het jeugdhulpgebruik stagneerde in 2019
 2. De (welvaarts)problematiek wordt steeds complexer
  Aanbeveling: regionaal het gesprek aangaan over de reikwijdte van de transformatie van de jeugdhulp
 3. Triage verdient meer aandacht en ruimte
  Aanbeveling: meer aandacht en ruimte aan de voorkant van het zorgtraject
  Aanbeveling: meer aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en zorg, inclusief de rol van de leerplichtambtenaar
 4. Eén gezin, één plan, gezamenlijke verantwoordelijkheid
  Aanbeveling: eerder identificeren van een probleemeigenaar (met mandaat)
  Aanbeveling: vergroten gezamenlijke verantwoordelijkheid
  Aanbeveling: een helder beeld van het zorglandschap creëren, delen en productief maken
  Aanbeveling: het gebruik van het Civiel Traject Beraad (CTB) optimaliseren
 5. Betekenisvolle data is noodzakelijk
  Aanbeveling: beter inzicht in beschikbare jeugdhulpcapaciteit
  Aanbeveling: betere informatie en prognoses over ontwikkeling van de zorgvraag ten behoeve van betere inkoop
  Aanbeveling: inzicht in personeelstekorten om het onderwijs gericht te kunnen informeren over benodigde kwalificaties
Meer informatie? Neem contact op met Britte van Dalen
b.vandalen@hetpon-telos.nl 06 30 03 82 77