De gemeente Gorinchem peilt om de twee jaar de mening van haar inwoners via de Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling. Het PON heeft voor deze gemeente inmiddels twee keer de uitvoering van dit onderzoek op zich genomen. Timon van Zessen, beleidscontroller van de gemeente Gorinchem, licht toe waarom de gemeente Gorinchem deelneemt aan de Burgerpeiling en hoe de resultaten worden gebruikt als bouwstenen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

Wat was voor de gemeente Gorinchem reden om deel te nemen aan de Waarstaatjegemeente Burgerpeiling?

Om inzicht te verkrijgen hoe tevredenheid onze inwoners zijn over de woon- en leefomgeving, zorg, welzijn en sportvoorzieningen en gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast krijgen we inzicht in de meerjarige ontwikkeling van tevredenheid en trendcijfers, wat onderbouwing geeft van een aantal effectindicatoren in onze begroting en jaarstukken.

 

Hoe verhoudt de Burgerpeiling zich tot de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de gemeente Gorinchem?

De burgerpeiling is ingeburgerd in de dagelijkse praktijk. Wij laten de peiling om de twee jaar uitvoeren zodat we ook een vergelijkend beeld hebben.

De burgerpeiling dient als bouwsteen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

Wat is volgens u(w gemeente) de meerwaarde van de Burgerpeiling?

Meting van de tevredenheid van inwoners over de woon- en leefomgeving, zorg, welzijnsvoorzieningen. Ook wordt de relatie inwoner – gemeente gemeten. Door de cijfers ontstaat een meerjarig inzicht in de tevredenheidscijfers die gebruikt worden bij diverse beleidsontwikkelingen zoals het sportbeleid, het onderhoudsniveau openbare ruimte en in het sociaal domein (sociale cohesie/ mantelzorg e.d.).
Ook wordt het veiligheidsgevoel gemeten, wat we gebruiken voor het actualiseren van het Veiligheidsplan. Ook wordt bekeken of voldoende acties in het kader van wijk- en buurtbeheer plaatsvinden. Verder is het erg handig dat de cijfers oook op www.waarstaatjegemeente.nl komen te staan, zodat we kunnen vergelijken hoe we het doen ten opzichte van andere gemeenten.

 

Hoe reageren inwoners op de Burgerpeiling? Zijn er veel inwoners die van de gelegenheid gebruik maken om hun meningen en ideeën te delen met de gemeente?

Overwegend positief. Van de 2.200 inwoners die gevraagd zijn om de lijst in te vullen hebben 616 inwoners dat ook daadwerkelijk gedaan. En dat is een mooie respons voor een burgerpeiling, zeker in deze tijd van onderzoek-overvraging!

 

Wat heeft de gemeente Gorinchem gedaan en/of wat is de gemeente nog van plan te gaan doen met de resultaten van de Burgerpeiling?

De raad is in kennis gesteld over de uitkomsten van de burgerpeiling 2019. De burgerpeiling heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd, die we hebben opgenomen in onze Planning en control-cyclus en opgenomen in de begroting van 2020. Zo worden de aandachtspunten ‘relatie inwoner – gemeente’ en ‘visie op dienstverlening’ verder uitgewerkt. Daarnaast worden de uitkomsten op wijkniveau ten aanzien van veiligheid en openbare ruimte geanalyseerd en in plannen en acties verwerkt. De burgerpeiling dient als bouwsteen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.