Nieuws

Joks Janssen benoemd tot Professor of Practice ‘Brede welvaart in de regio’ bij Tilburg University

7 januari 2021

Collega Joks Janssen is sinds afgelopen jaar werkzaam bij Het PON & Telos en is daarnaast per 1 januari benoemd tot Professor of Practice ‘Brede welvaart in de regio’ bij Tilburg University. Een prachtige manier om, met zijn expertise en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, het idee van brede welvaart nog meer te verankeren in onze samenleving.

De Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is in een internationaal georiënteerde organisatie. Tilburg University wil daarmee haar impact op de maatschappij en haar banden met de praktijk continu versterken. Zijn werkzaamheden voert hij uit bij het department Public Governance van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University. Ook is hij coördinator van de onlangs opgerichte Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’, een initiatief van Tilburg University en Het PON & Telos.

 

Brede welvaart

Brede welvaart wordt internationaal gezien als een meer complete manier om de stand van een samenleving en de kwaliteit van leven in kaart te brengen dan alleen de traditionele indicatoren zoals het bruto binnenlands product (BBP). Brede welvaart is BBP-plus: naast de economische parameters worden ook ecologische en sociale aspecten van ons leven meegewogen. Het brede welvaartsperspectief vindt steeds meer weerklank bij bestuurders en beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau. Er is de afgelopen jaren al het nodige werk verzet op het vlak van monitoring van brede welvaart. Joks wil in zijn onderzoek de operationele slag maken van brede welvaart als meetinstrument naar afwegingskader voor regionaal beleid.

 

Bijdrage aan onderzoek én onderwijs

Met zijn expertise en ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening zal hij zich vooral richten op het omgevingsbeleid. Omgevingsplannen bepalen hoe onze dagelijkse leefomgeving wordt ingericht en georganiseerd. Ze zijn direct verbonden met onze kwaliteit van leven. Welke bijdrage kan het beleid voor de fysieke leefomgeving (wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water) en de daarmee verbonden grote ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw, bijdragen aan het versterken van brede welvaart in regio’s? De aandacht gaat daarbij uit naar de regiospecifieke werking van het omgevingsbeleid en de bestuurlijke vormgeving daarvan.

 

Het onderwijs dat Joks gaat geven bevindt zich op het snijvlak van theorie en praktijk. Aande ene kant om studenten kennis aan te reiken over hoe brede welvaart kan dienen als denkkader en systematiek van monitoring voor duurzame regionale ontwikkeling, aan de andere kant om hen te leren hoe beleidsinterventies kunnen worden onderzocht en beoordeeld.

Meer informatie?