Nieuws

Rijk en regio bundelen krachten voor brede welvaart: Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ van start

Katja Nagelkerke MSc
   
3 november 2022

Op woensdag 9 november wordt het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ gelanceerd tijdens het congres ‘Samenwerken aan Brede Welvaart’ in ‘s-Hertogenbosch. Dit programma helpt bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland vanuit een breed welvaartsperspectief naar regionale vraagstukken – zoals het woningtekort, mobiliteit of de energietransitie – te kijken. Rijk en regio werken in het programma samen om bij te dragen aan een sociaal en ecologisch verantwoorde groei van steden en regio’s.

‘Brede welvaart’ zingt al een tijd rond op zowel Rijksniveau als in provinciale en lokale bestuursakkoorden. Dat is niet zo vreemd. Effectief beleid stuurt namelijk niet alleen op economische groei maar houdt ook rekening met sociale en ecologische factoren. Een brede welvaartsbril helpt de blik te verbreden van het bruto binnenlands product (bbp) naar alles wat mensen van waarde vinden. Dat is niet alleen uit te drukken in geld en economische ontwikkeling, maar gaat over alle aspecten van de levenskwaliteit en leefomgeving van mensen. Niet alleen voor de mensen hier en nu, maar ook voor latere generaties of mensen elders in de wereld.

Hoewel de behoefte aan een breed welvaartsperspectief groeit, roept de toepassing ervan in de regionale beleidspraktijk nog de nodige vragen op. In de regio treffen de verschillende overheden (Rijk, provincies, gemeenten) elkaar om samen te werken aan grote maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit, energie, landbouw, herstel van natuur en biodiversiteit en economisch perspectief. Maar hoe benut je brede welvaart als afwegingskader voor deze opgaven? Op welke wijze en met welke instrumenten bevorder je brede welvaartsgroei in de regio, met perspectief voor inwoners en ondernemers? Met het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’ geven Rijk en regio gezamenlijk antwoord op deze vragen en zetten hiermee de stap van ambitie naar actie.

 

Nationaal Netwerk Brede Welvaart

Het tweejarige Kennis- en Leerprogramma wordt uitgevoerd door het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Dit netwerk is een initiatief van zes regionale planbureaus (Het PON & Telos, Fries Sociaal Planbureau, Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe, HZ-Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving en Neimed), die de handen ineen slaan om kennis over brede welvaart uit te wisselen. Hoewel de brede welvaartsopgaven per regio verschillen, zijn er ook veel kansen om door het land heen van elkaar te leren.

Naast de regiobureaus bestaat het netwerk ook uit vertegenwoordigers van de Rijksoverheid (met name de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat), landelijke planbureaus en de wetenschap. Met het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ willen de partners in het netwerk voorzien in de praktische en beleidsgerichte kennisbehoefte van zowel Rijk als regio. Op 9 november vindt de officiële kick-off van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart en het bijbehorend programma plaats tijdens de conferentie ‘Samenwerken aan Brede Welvaart’ in ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie?

Contact opnemen in verband met dit persbericht kan met Bianca Koomen (0630037806) of Katja Nagelkerke (0630644197) van Het PON & Telos via telefoonnummer of via bredewelvaart@hetpon-telos.nl.

Vergelijkbare actualiteiten