Blogs

Waarde van cultuur als fundament voor Brabants regioprofiel

15 november 2018

Alweer een paar maanden geleden – in juni – presenteerden we de Brabantse monitor Waarde van cultuur. Met deze monitor brachten we in opdracht van de provincie de Brabantse cultuursector in beeld – waar mogelijk vergeleken in de tijd om ontwikkelingen zichtbaar te maken. En vergeleken we Brabant met andere provincies. Het onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de culturele sector in Brabant bij elkaar. Goed om te zien dat Waarde van cultuur nu wordt gebruikt als belangrijk fundament voor het Brabantse regioprofiel.

Regioprofiel, wat is dat?

De minister van OCW stelt zich met haar brief Cultuur in open samenleving als doel om meer ruimte te bieden aan de diversiteit van verhalen en kunstuitingen en aan een nieuwe generatie makers. Daardoor blijft het cultuurbeleid bij de tijd en het aanbod aantrekkelijk voor iedereen in Nederland. De minister nodigt hiervoor samenwerkende gemeenten en provincies uit om profielen op te stellen waarin zij hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio beschrijven, de uitdagingen die zij zien en willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. En de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid: dit is een regioprofiel.

Het Brabantse regioprofiel

De Provincie Noord-Brabant en de vijf grote steden hebben – als BrabantStad – de zomer en het najaar gebruikt om het regioprofiel te vormen. Op 1 november is de definitieve versie aangeboden aan de minister: BrabantStad maakt het. De rol van Waarde van cultuur in dit regioprofiel is essentieel. Het regioprofiel bestaat uit vier inhoudelijke programmalijnen:

  1. Talentontwikkeling
  2. Internationalisering
  3. Cultuureducatie en participatie
  4. Publiekswerking

Aan de vier inhoudelijke programmalijnen zijn twee instrumentele lijnen toegevoegd. Eén van deze instrumentele lijnen is Monitoring: de Waarde van cultuur.

In deze onderzoekslijn is het voornemen om te reflecteren op de ontwikkeling van de vier inhoudelijke lijnen. Het onderzoek De Waarde van Cultuur is volgens Brabantstad een eerste bron van kennis over de regio. Binnen dit programma wordt de onderzoekslijn die we met Waarde van cultuur begonnen zijn doorgezet. Het is wat BrabantStad betreft een eerste stap op weg naar een nieuw landelijk instrument.

En nu?

De komende tijd gaat het PON, samen met de onderzoekspartners [1], aan de slag met de doorontwikkeling van de monitor Waarde van cultuur, waarin de koppeling met het Regioprofiel belangrijk is. We kijken samen met relevante stakeholders (provincie, gemeenten en instellingen) welke indicatoren op het gebied van de vier programmalijnen al in Waarde van cultuur zitten én aan welke kennis/informatie behoefte is binnen deze vier thema’s. Op die manier blijft de monitor up-to-date en blijven we inspelen op actuele ontwikkelingen in de cultuursector.

 

[1] Kunstloc (voorheen bkkc), Telos, Boekmanstichting en Pyrhulla Research Consultants.

 

 

Waarde van cultuur