Nieuws

3e Brabantse coronamonitor: bezorgdheid onder Brabanders nog verder afgenomen

drs. Karin du Long
   
27 mei 2020

Hoe denken Brabanders over het coronavirus? Met deze derde meting van de Brabantse Coronamonitor laten we zien hoe Brabanders op dit moment de aanwezigheid van het coronavirus ervaren en hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. 

Persoonlijke situatie
De bezorgdheid van respondenten is ten opzichte van eerdere metingen verder afgenomen, van 50% bij de 2e meting naar 45% bij de 3e meting. Iets minder dan de helft (46%) geeft aan zich ‘rustig’ te voelen onder de huidige omstandigheden, net zoals bij de 2e meting. Het aandeel mensen dat behoorlijk aangedaan is door de situatie is afgenomen ten opzichte van de tweede meting. De gemiddelde score is verbeterd van een 6,6 bij de eerste meting naar een 5,8 bij de derde meting (hoe hoger het cijfer hoe meer aangedaan mensen zijn).

Opvolging adviezen en maatregelen
We legden de respondenten een aantal adviezen en maatregelen voor en vroegen hen in hoeverre zij deze adviezen opvolgen. Bij de 2-meting zagen we een daling van het aantal mensen dat zich altijd aan de adviezen houdt. Deze trend heeft zich doorgezet bij de 3-meting. Vrijwel op alle adviezen zien we een daling van het aantal mensen dat het advies ‘altijd’ opvolgt. In aansluiting hierop geeft de ruime meerderheid van de Brabanders (70%) aan dat ze merken dat mensen zich minder aan de adviezen houden dan voorheen. Bij de 2-meting was dit nog 42%. Andersom geldt ook dat de groep die merkt dat mensen zich juist meer aan de adviezen houden, kleiner is geworden: van 21% bij de 2e meting naar 6% bij de 3e meting.

Versoepelingen
De meerderheid van de Brabanders (variërend van 63% tot 83%) vindt het goed dat de vier maatregelen, zoals benoemd tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei, zijn versoepeld. 3% tot 7% vindt de versoepeling geen goede zaak. In diezelfde persconferentie is ook een aantal versoepelingen aangekondigd per 1 juni en 1 juli, mits het coronavirus onder controle blijft. Tussen de 49% en 62% van de Brabanders vindt het goed dat de zes aangekondigde maatregelen per 1 juni versoepeld gaan worden. 6% tot 12% vindt dit niet goed. De versoepelingen dat het voortgezet onderwijs weer open gaat en dat musea en monumenten open mogen, worden het meest gewaardeerd. Over de twee aangekondigde maatregelen die versoepeld gaan worden per 1 juli zijn de Brabanders wat meer verdeeld. Hierbij gaat het om het openen van gedeelde sanitaire voorzieningen op campings en het uitbreiden van het maximum aantal bezoekers naar 100 personen voor o.a. bioscopen, restaurants en culturele instellingen. Zo’n 40% vindt het goed dat deze maatregelen versoepeld gaan worden, maar ongeveer een even zo groot deel heeft hier twijfels over.

We hebben de respondenten vervolgens gevraagd of zij gebruik gaan maken van de versoepelingen of eerst nog even afwachten. Ongeveer de helft gaat op korte termijn naar de kapper of schoonheidsspecialist of heeft deze al bezocht Voor bezoek aan fysio, diëtist of masseur geldt dit voor een kwart van de respondenten. Over de aangekondigde versoepelingen per 1 juni is de meerderheid afwachtend. Zo geeft ruim een kwart aan nog te wachten met bezoek aan terras of restaurant en 23% het nog niet te weten. 22% doet dit zodra het weer kan. De meerderheid geeft daarnaast aan per 1 juni niet te gaan reizen met het openbaar vervoer (met verplicht niet-medisch mondkapje).

Vertrouwen in aanpak crisis door instanties
We zien, sinds de 1e meting, een dalende trend in het vertrouwen dat Brabanders hebben in alle vier genoemde instanties: rijksoverheid, gemeente, RIVM en de gezondheidzorg. De groep mensen met ‘veel vertrouwen’ is overal kleiner geworden, de groep met ‘redelijk wat’ en ‘weinig’ vertrouwen is groter geworden.

Zorgen door het coronavirus
We vroegen respondenten in hoeverre zij zich op dit moment zorgen maken over een aantal zaken die spelen vanwege het coronavirus. Net zoals bij de 1e en 2e meting maken de meeste mensen zich zorgen over de economische gevolgen van de crisis (45% veel zorgen). Ook maakt bijna 2 op de 5 mensen zich veel zorgen over andere mensen die zich niet aan de adviezen houden en over de duur van deze crisis. Dit is vergelijkbaar met de 2e meting. De mogelijke komst van een tweede coronagolf baart 38% van de mensen veel zorgen, de helft maakt zich hier enige zorgen om. Zorgen over de zorg (de reguliere zorg in ziekenhuizen, zorg aan coronapatiënten in ziekenhuizen en overige zorg) zijn minder geworden ten opzichte van de tweede meting.

Positieve gevolgen coronavirus
De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen. We hebben gevraagd welke positieve gevolgen mensen ervaren in deze tijd. Net als bij de 1-meting en 2-meting ervaart een grote groep respondenten (66%) de schonere lucht als positief effect. Daarnaast worden minder files (48%) en meer geluiden van de natuur (47%) door veel respondenten als positief aangemerkt. Meer mensen dan bij de 2-meting ervaren de afgenomen geluidshinder van verkeer en transport als positief (33% bij de 2-meting ten opzichte van 37% bij de 3-meting).

Informatievoorziening, communicatie en nieuws
Iets minder dan de helft van de respondenten vindt dat er voldoende informatie wordt verspreid. 69% vindt de verspreide informatie duidelijk. Deze beide groepen zijn kleiner geworden ten opzichte van de 2-meting. Over de hoeveelheid aan verspreide informatie en waarheid van nieuwsfeiten zijn respondenten, net als bij de 2-meting, verdeeld. Zo geeft 31% aan dat er teveel informatie wordt verspreid, 30% is het hiermee (helemaal) oneens. 28% vindt het lastig te onderscheiden welke nieuwsfeiten waar zijn en welke niet, 37% is het hiermee (helemaal) oneens.

Voor meer informatie zie ook: www.brabant.nl/corona

Vergelijkbare actualiteiten